Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«Найдал» шэнэ нэрэнүүдые элирүүлнэ


Эдэ үдэрнүүдтэ Улаан- Үдэ хотодо үнгэржэ байһан “Найдал” гэһэн V уласхоорондын урил¬даанда 400 шахуу хүүгэд эдэбхитэйгээр хабаадажа байна.

Тус урилдаан 1997 онһоо эхи абажа, дүрбэн жэлэй нэгэ удаа үнгэргэгдэдэг юм. Тиин байгша оной мартын 26-да “Найдал” урилдаан эмхидхэгдэжэ, хүгжэмэй эл­дэб янзын зэбсэгүүд дээрэ наададаг бэлигтэй хүүгэдые элирүүлхэнь. Мүнөө жэл Алас Дурна зүгэй, Эрхүү можын, Кемерово болон Новосибирск хотонуудай, Амарай, Үбэр Байгалай бо­лон Красноярскын хизаар­нуудай, Яхад, Хакаси болон Тыва уласуудай, Монгол ороной хүүгэдэй болон дун­да мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулинуудай һурагшад хаба шадалаа туршажа бай­на. Уянгата һайхан хүгжэм шагнаха дуратайшуулай һонорто энэ удаа “Найдал­най” түрүүшынхиеэ “Россия 24” субагаар сэхэ дамжуу­лагдана гэжэ дуулганабди.

Буряад Уласай Соёлой яаманай соёлой ба урали­гай хорооной түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Дугарова холо ойроһоо ерэһэн хабаадагшадые болон айлшадые амаршалхадаа, энэ хэмжээ ябуулга уласаймнай 95 жэ­лэй ойн баярта зорюулагда­жа, бүри ехэ удха шанартай болоно гэжэ тэмдэглээ. Мүн тиихэдэ харагшад 15 жэлэй саана “Найдал” урилдаанай илагша болоһон Дмитрий Малеевэй видео-хандалга шагнаба. Тэрэ нэн түрүүн ха­баадагшадта амжалта хүсэн, урилдаанда хабаадаһан тухайгаа иигэжэ хэлэбэ:

- Үсэгэлдэр лэ хабаадаһан шэнгеэр намда үзэгдэнэ. “Найдал” урилдаанай илаг­шын нэрэ зэргэ наһанайм са­ашанхи харгыда ехэ туһатай байгаа. Гадна 2014 ондо энэл урилдаанда түрүүшынхиеэ гансаараа тайзан дээрэ гара­жа, бэлигээ харуулһан бай­наб.

П.И. Чайковскиин нэрэм­жэтэ уралигай колледжын захирал Баир Турбянов эдир хүгжэмшэдые амаршалжа, урилдаанда зоригтойгоор хабаадахыень уряалба.

Энэ жэлэй “Найдал” урилдаанай Гран-при шан­да хүртэһэн хабаадагшада эритэ зэбсэгүүдые бүтээдэг мэдээжэ уран дархан Жиг­жит Баясхалановай мүнгөөр ба хас эрдэнеэр бүтээһэн Кубок барюулагдаха, мүн тиихэдэ Франци гүрэндэ үнгэргэгдэдэг хүгжэмшэдэй урилдаанда хабаадаха арга олгогдохо.

Эршэ ехэтэй тус урилдаанай үедэ мастер-классууд үнгэргэгдэхэ, үхибүүд болон хүтэлбэрилэгшэдынь мэргэ­жэл дээшэлүүлгын һуралсал гараха. Түгэсхэлэй тоглолто болон лауреадуудые шагнал­гын баяр ёһолол мартын 29- дэ Гомбо Цыдынжаповай нэ­рэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй оперо болон баледэй театрта үнгэрхэ. Эндэ уласхоорон­дын урилдаануудай лауреат, мэдээжэ пианист Екатерина Мечетина хабаадаха юм. Энэ ехэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Толгойлогшын дэм­жэлгээр үнгэргэгдэнэ гэжэ тэмдэглэе.

28.03.2018 Автор: Сэсэг ШОЙНХОРОВА, ИД "Буряад үнэн"