Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ЭДИР ДРАМАТУРГ». БУРЯАД ТЕАТРАЙ ТҮРҮҮШЫН ТУРШАЛГА ТҮГЭСЭБЭ


Зохёохы лабораториин түхэлтэй эдир драматургнуудай иимэ һургуули жэл бүри һургуулинуудай хабарай амаралтануудай үедэ үнгэргэгдэдэг болохо.

Эдир бэшээшэд энэ һургуулида һуража, зүжэгүүдые бэшэжэ тушаагаа. Эндэ бэшэгдэһэн зүжэгүүдэй аялга, удхань юрын ажабайдалһаа һабагшатай гэжэ түрүүшын лэ зүжэгһөө ойлгогдобо. Байгал далайн оршон тойронхи байгаалиие сэбэр зандань үлээхэ, арадайнгаа ёһо заншалнуудые һэргээн сахиха, аха захатанһаа хүмүүжэл абаха тухай шухала асуудалнууд зарим зүжэгүүд соо табигдана. Хүнүүдэй харилсаан гээшэл зүжэгүүдэй гол бодол байгаа. Тодорхойлон хэлэбэл, үхибүүн нүхэдөөрөө, гэртэхинээрээ, багшанараараа үдэр бүри харилсана, харин тэдэ харилсаануудынь ходо жэгдэ бэшэ, элдэб арсалдаата ушарнуудшье тохёолдоно. Тэдэниие дабан гаража, эблэрэн нүхэсэжэ, дүтын зондоо дулаанаар, харюусалгатайгаар хандажа байха тухай авторнууд бодомжолоо. Эдэ зүжэгүүдэй геройнууд хадаа ехэнхидээ гурбан үе түрэлхидэй гэр бүлын харилсаанда хабаадажа, элдэб зүрилдөөтэ байдалнуудта ороошье бол, зүбшэн хэлсэжэ, һанамжануудаараа хубаалдан, бэе бэеэ шагнажа, ойлгожо, нэгэн һаналда ерэжэ, саашанхи ажамидаралаа зохёон, хүгжэжэ байһаниинь тон һайшаалтай. Эдэ зүжэгүүдые хараад байхадаа, залуу ургажа ябаһан улаан бургааһаднай гүнзэгыгөөр бодомжолдог, олон юумэнэй түлөө һанаагаа зободог, анхаралаа табидаг, зүб шиидхэбэри абажа шадахатай байна гэжэ урмашан баярлаабди. Баяртай, «Эдир драматург!»

05.04.2018 Автор: Намжилма Цыденова