Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ХАЛЬМАГ ЗҮЖЭГҮҮД БУРЯАД ТАЙЗАН ДЭЭРЭ


Дүрбэн һарын 23-25-най үдэрнүүдтэ Хальмагай Баатр Басанговай нэрэмжэтэ үндэһэн театрай зүжэгүүдые Буряад театрайнгаа тайзан дээрэ хараха арга олдобо ха.

Оросой Холбооной Соёлой дээдын зургаануудта баталагдаһан «Ехэ нүүдэл тоглолтонууд. 2018 оной можо нютагууд хоорондын түлэбэй» эрилтэнүүд дээрэ үндэһэлэн үнгэрхэ. Энэнь ороной театрнуудай бэе бэендээ һэлгэлдэн айлшалха, уран бүтээлээ андалдан хараха үшөө нэгэ арга гээшэ. Буряадай театр мүнөө жэлэй түлэбтэ хабаадаха тухай мэдүүлгэеэ Оросой Холбооной соёлой яаманай нүүдэл тоглолтонуудаар ажал ябуулдаг түбтэ үгэһэн байба. Энэ түб манай театрай мэдүүлгые дэмжэжэ, Хальмаг Уласай Баатр Басанговай нэрэмжэтэ үндэһэн театртай нүүдэл тоглолтонуудаа андалдан үнгэргэхые зүбшөөгөө. Тиигэжэ апрелиин 23-һаа 25 болотор хальмаг зүжэгшэд Буряад Театрай тайзан дээрэ гурбан зүжэгөө табиха болоо. Харин Буряад Театр октябрь һара соо Хальмаг Улас ошохо гэжэ түсэбтөө орууланхай. Хальмаг зүжэгшэд Буряад театрай тайзан дээрэ мэдээжэ болоһон байха, Энэ удаа элдэб шангуудта ба нэрэ солодо хүртэһэн, үргэн олоной һонирхол татаһан зүжэгүүдээ манай харагшадай анхаралда дэлгэхэнь гээшэ. «Би – Бурхан багша» гэжэ зүжэгэй удха харахада, Сиддхартха Гаутама гэжэ юрын хүнэй лёнхобо доро даяанда һуужа, Будда бурхан боложо гэгээрһэн тухай харуулагдана. Эндэ эхэ зургаан зүйл, хамаг амитадай зоболон гасалангүй ажамидархые, боди сагаан, нигүүлэсхы сэдьхэл сэдьхэхэ далай шэнги энэ номнол һургаалаа шабинартаа заажа, саашань дэлгэрүүлхые уряалһан габьяа тухай харуулагдаха. Сэмүүн сагай бэрхэшээлнүүдые дабажа гараһан хальмаг арадай түүхэ дээрэ, эсэгэеэ хүлеэжэ зүдэрһэн Араш гэжэ бишыхан хүбүүхэнэй хуби заяан дээрэ үндэһэлһэн, энэ хүбүүнэй нэрээр нэрлэгдэһэн зүжэг. Бага яһатанай сээжэдэ, дурасхаалда хатуу сагай хамалган, сүлэлгэн эдэгэшэгүй яра боложо үлэһэн гээшэнь гайхалгүй, тиимэһээ Буряад Театрай табиһан «Үнгэрһэн сагай һэбшээн» гэжэ зүжэгтэй удхаараа дүтэрхүү гээд лабламаар ха. «Хальмг хюрм» – «Хальмаг хурим» гэжэ зүжэгынь хальмаг арадайнгаа түрэ хуримай ёһо заншалнуудые харуулан, нэрьемэ һайхан баяр ёһололто үйлэ дурадхана. Буряад арад хальмаг арадтай нэгэ үндэһэ удхатай, түрэл арадууд гээшэ. Тиимэһээ энэ бэе бэедээ айлшалалга, зохёохы ажалтаяа харагшадаа танилсуулха һэдэлгэнь үрэ дүнтэй, манай арадуудай хоорондохи хани барисаан үшөө бата бэхи болоһой гэжэ хүсэнэбди! Хальмаг театрай оло ерэжэ байдаггүй хадань, энэ зүжэгүүдые ерэжэ харыт, шуһан түрэл арадайнгаа зүжэгшэдые дулаанаар угтан, дэмжэн абаял гэжэ Буряадайнгаа харагшадые уряалнабди!

10.04.2018 Автор: Намжилма Цыденова