Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«ЕХЭ НАЙДАЛ». ХАТАРАЙ ЕХЭ НААДАН-МҮРЫСӨӨН


Морихиро Иватын Соёлой жаса буряадай дуури бүжэгэй театртай суг Хатарай II ехэ наадан-мүрысөө соносхобо.

«Ехэ найдал» гэжэ энэ ехэ наадан хүүгэдые хамгаалгын Уласхоорондын үдэртэ зорюулагдана. Хүүгэдэй, эдиршүүлэй хатарай бүлгэмүүд хабаадахаар уригдана. Буулгагдаһан зурагуудые дэлгэстэ хаража шэлэн абалга май һарын 1-һээ 15 болотор үнгэрхэ. Энэнь гурбан нэрлэгдэһэн заабаринуудаар болохо гэбэл: хүгжэмэй жэшээтэ баялигһаа (классическэ) хатар, арадай хатар, оршон үеын хатар.

Хоёрдохи ээлжээндээ дүн согсолжо, июниин 1-дэ дуури бүжэгэй Буряад театрта һайндэрэй ехэ тоглолто боложо, илагшад элирүүлэгдэхэ.

Эндэ хабаадаха тухайгаа мэдүүлгэ bolshie-nadejdy@mail.ru гэһэн сахим хаягаар оруулжа болохо.

 

ЛАБЛАЛ:

Морихиро Иватын Соёлой жаса 2014 онһоо хүдэлжэ захалһан юм. Энэ жасые һанаашалжа, эмхидхэн байгуулагша – Оросой Холбооной Найрамдалай орденто, хатарай урлалай уласхоорондын мүрысөөнүүдэй илагша, Буряадай гүрэнэй дуури бүжэгэй акадмическэ театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Морихиро Ивата.

Энэ соёлой жаса хадаа урлалай туйлалтануудые, соёлой баялигуудые, хатарай болбосорол ба һургуулиин онол аргануудые сахин хамгаалжа хүгжөөлгын түлөө эмхидхэгдэһэн юм. Тиихэдээ энэ жасын ажал ябуулга ерээдүй һайнтай залуу бэлигтэниие, зохёохы бүлгэмүүдые, соёлой талаар һаралсалай эмхи зургаануудые дэмжэхэ, бэлиг шадабаряараа андаалдаануудые, нүүдэл тоглолтонуудые эмхидхэхэ хэрэгтэ шэглүүлэгдэнхэй.

10.04.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба