Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«БЭЛШЭРЭЙМНАЙ ТҮҮХЭТЭЙ» НОВОСИБИРСК ХОТО ТАНИЛСАХАНЬ


Май һарын 22-һоо 30 болотор үнгэрхэ “Ново-Сибирский транзит” гэжэ таба дугаар ехэ нааданда энэ зүжэгнай уригдаа гэжэ урда мэдээсэлнүүд соогоо дуулгаа бэлэйбди.

Апрелиин 22-ой үдэр Буряад Театрай тайзан дээрэ залуу найруулагша Сойжин Жамбаловагай табиһан “Бэлшэрэй түүхэ” гэжэ зүжэг дахинаа олоной һонорто дурадхагдахань. Зүжэгэй үйлэ жараад онуудай эхеэр Братскын электростанци барилгын үедэ, Ангар мүрэнэй эрьеэр зурыжа нэмжыһэн тосхон сэлеэнгүүдэй уһан доро орохо заяатай байһые харуулна. Тэдэнэй тоодо Бэлшэр нютаг. Тоонто нютагтаяа таһаршагүй холбоогоо төөрихэ, өөрын дураар бэшэ түрэһэн гараһан дайдатаяа хахасаха хуби заяатай бэлшэрэйхин…

Энэ нютагайхид сагаан һанаатай, хорогүй зантай, үнэн сэхэ абаритай зон, баяраа, гашуудалаа адли тэгшэ хубаалдажа ажамидарна. Эдэ зоной зоболон эли тодолжо, тайзан дээрэ байгуулагдаһан баһа нэгэ ехэ нуур. Бэлшэрэйхинэй саашанхи байдал, гашуудалайнь шалтаг энэл уһантай холбоотой. Оһын буряадуудай аргагүй уянгата арадай дуунуудаар, нютаг хэлээр шэмэглэгдэһэн зүжэг 2016 ондо мүндэлжэ, олоной анхарал татаа, һайшаагдаа бэлэй.

Зүжэг 2017 оной сентябрь һарада “Артмиграция” гэһэн Оросой Холбоото Уласай залуу зүжэгшэдэй табадугаар форум-фестивальда хабаадаһан, амжалта туйлаһан габьяатай. Энэ фестиваль хадаа ниислэл хотын театрай дээдэ һургуули түгэсхэһэн, театртаа ажалайнгаа замые эхилжэ байһан залуу мэргэжэлтэдые дэмжэн урмашуулха зорилготой манай гүрэнэй Театрай ажал ябуулагшадай холбооной үүсхэһэн түсэл гээшэ. Энээндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ үгэһэн зуу гаран театрнууд сооһоо 7 лэ театр шалгаран абтажа, тэдэнэй дунда манай театрай “Бэлшэрэй түүхэ” гэһэн зүжэг уригдаа һэн. 2014 ондо Москва хотын Гүрэнэй театрай урлалай ехэ һургуули түгэсхэһэн залуу найруулагша Сойжин Жамбаловагай хүтэлбэри доро буряад зүжэгшэд энэ зүжэгөө ехэ амжалтатай харуулжа, харагшадай ба шүүмжэлэгшэдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртэжэ бусаа бэлэй.

Харин, мүнөө май һарын 22-һоо 30 болотор үнгэрхэ “Ново-Сибирский транзит” гэһэн заншалта ехэ нааданда уригдаад байна. Энэ фестиваль хадаа Алас-Дурна, Сибирь болон Уралай эгээл һайн зүжэгүүдые суглуулдаг хэмжээ ябуулга, Сибириин “Алтан баг” гэжэ нэрлэгдэдэг. Дээдэ гарай зүжэг шэнжэлэгшэд, шүүмжэлэгшэд 154 зүжэг сооһоо 18 зүжэг шэлэн абажа, үндэһэн театрнууд сооһоо Буряад Театрай энэ фестиваль-харалганда гансаараа хабаадаха болоһые мэдүүлээ. Урилга соогоо энэ фестивалиин эмхидхэгшэд:

– Иимэ зүжэгүүд үргэн ниитэдэ харуулагдажал байха ёһотой, хабаадаха зүжэгүүдэй тоо соо ороһондотной баяртай байнабди гэжэ тэмдэглээ. Новосибирск хотын “Красный факел” гэжэ гол театрай тайзан дээрэ энэмнай табигдаха.

22-ой үдэр энэ зүжэгэй харалгада айлшаар бууһан хальмаг зүжэгшэд уряатай. Хальмаг Театраймнай зүжэгүүд апрелиин 22-һоо 25 болотор табигдаха гэжэ дахин таанартаа һануулнабди.

Автор Намжилма Цыденова, Буряад Театр

20.04.2018