Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ГЭГЭЭН АЛАСАЙ ОДОД» ДАХИНАА БАДАРХАНЬ


Ехэ нааданай гуримаар үнгэрдэг энэ нааданай шэлэн абалгын шата табан һарын 12-то П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин тоглолтын танхим соо үнгэрхэ.

2018 оной «Гэгээн аласай одод» гэһэн сэнхир дэлгэстэ үнгэргэгдэхэ уласхоорондын ехэ нааданда сэнхир дэлгэсэй гурбан хамжаанууд хабаадаха юм: «МИР-Бурятия» (Оросой Холбоон), «TV9» (Монгол), тиихэдэ «Одон Телевиз» (Хитадай Арадай Уласай Дотор Монголой бэеэ дааһан аймаг). Эндэ хабаадахаяа бэлигтэй хүүгэд уригдана.

Монгол хэлэтэ арадуудай хүүгэдэ ехэ наадан хоёр нэрлэгдэһэн заабаринуудаар үнгэрхэ: «Дуунай» ба «Хатарай».

Шэлэн абалгын шатада хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүд 2018 оной табан һарын 10 болотор абтаха.


Лаблал:

Хүүгэдэй уласхоорондын энэ наадан Монголой TV9 хамжаанай үүсхэлээр бэлигтэй хүүгэдые элирүүлхэ, саашанхи замдань дэмжэхэ зорилготой 2010 онһоо үнгэргэгдэжэ захалаа һэн. Гансал Улаан-Баатрай ба Монголой 21 аймагуудай хүүгэд эндэ хабаададаг байһан һаа, 2013 онһоо Оросой Холбооной харьяата Буряад, Хальмаг Уласуудай, Усть-Ордагай, Агын тойрогуудай хүүгэдэй хабаадажа захалһаар уласхоорондын хэмжээнэй болгогдожо, үргэдэһэн бэлэй. Тиихэдэнь манай уласай «МИР-Бурятия» хамжаан оролсоһон юм. 2015 ондо «МИР-Бурятия» хамжаанай хүтэлбэрилэгшэдтэй «Дэлхэйн монголшуудай хамтын зургаанай» дэмжэлгээр Оросой дэбисхэр дээрэ уласхоорондын ехэ нааданай һүүлшын, 6-дахи шата үнгэргэхэ гэжэ хэлсээн баталагдаһан байгаа. 2015 оной табан һарада Улаан-Үдэ хотодо үнгэрһэн ехэ тоглолтодо Буряадай, Хальмагай, Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай, тиихэдэ Монголой, Хитадай Дотор Монголой үхибүүд бэлигээ гэршэлжэ наадаһан байха юм.

Энэ нааданай һүүлшын шата Хитад Уласай Дотор Монголой бэеэ дааһан аймагай баруун Үзэмшэн Хушуунда 2016 ондо үнгэрөө. Тиихэдэ «Дуунай» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида I шатын илагша боложо манай Буряад ороной «Мүнгэн хонхонууд» гэжэ бүлгэмэй гэшүүн Эрдэни Гармаев тодорһон юм.

 

24.04.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба