Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

АРЬЯА-БААЛА БУРХАН ТУХАЙ


Арьяа-Баала бурханай 40 метр үндэртэй айхабтар ехэ хүриг Буряад ороноймнай баруун урда холын аймагай хойморто суугаараа үндэр, домогоороо баян Санага нютагта бүтээгдэхэ гэжэ, бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд эхилээд байна.

Энэ бурханай хүриг бүтээхэ хэрэг тон ехэ харюусалгатай, гаргаша ехэтэй. Гол түлэб шудхаха, шэрдэхын ашаар бүтэхэ энэ хүдэлмэриие дулаанай сагта үнгэргөөгүйдэ ондоо аргагүйнь мэдээжэ. Тиимэhээ энэ хэрэгые зүрхэндөө дүтэ абаhан Санага нютагайхид арга шадалаараа туhа хайраяа үзүүлжэ байна. Нютаг соогоо hайн үүсхэл дэмжэжэ байха зорилготой «НЭГЭДЭЛ» гэжэ hайн дуранай жаса байгуулагданхай. Энэ ехэ бүтээл байгуулха эрхэ Оросой Холбооной Буддын шажанай заншалта Сангхын толгойлогшо XXIV Хамба лама Дамба Аюшеев уг гарбалаараа Санагын мэдээжэ уран зурааша, уран барималша Юрий Ендонович Мандагановта даалгаhан юм.

Энэ Арьяа-Баала бурханиие юун гэжэ ойлгохоб гэхэдэ: Арьяа-Баала – «Дэлхэйн зоболондо харадаг» мүн баhа Жанрайсиг – буддын шажантанай шүтэдэг хамаг Будданарай нигүүлэсхы сэдьхэлэй бурхан гээшэ. Энэ бодисада наhа бараhанайнгаа hүүлээр нирваан болоогүй, харин шэнэ түрэлдөө богдо болоод, хүнүүдэй юртэмсэдэ үлэжэ, нирваан тээшэ ошохо замдань тэдээндэ туhалдаг. Арьяа-Баала Бурханай зургаан үетэй Ом маа нии бад мэ хум тарни олониитэдэ зорюулагдаhан, тиимэhээ энэ бодисада заримдаа Шадакшари («Зургаан Үеын Бурхан») гэжэ нэрэтэй.

Арьяа-Баала бурхан бүтээгдэжэ, юундэ аяар Санага нютагта заларха болоо юм гэбэл, Заяа хамба лама Санага нютагые хаража гоёшоогоод, шэнжэжэ үзэхэдөө энэ гээшэ одоо саада газар, Диваажанай орон мүн байна гэжэ айладаhан байдаг. Арьяа-Баала бурханай тайлбари: хүн хадаа наhа бараhанайнгаа hүүлээр нирваан болонгүй, харин шэнэ түрэлдөө богдо болоод, хүнүүдэй юртэмсэдэ үлэжэ, нирваан тээшэ ошохо замдань тэдээндэ туhалдаг үүргэтэй энэл дииваажанай орондо мүнхэрнэ гээшэ. Тиихэдээ хүн бүхэн бэшэ, харин нигүүлэсхы сэдьхэлээр эхэ зургаан зүйл хамаг амитанда хандажа, хайрлажа, туhалжа, ябадал бүхэндөө буян үйлэдэжэ энэ наhаяа үнгэргэhэн хүнүүд гээшэ гэжэ ойлгохо ёhотойбди.

Буряад Уласаймнай дэбисхэр дээрэ ажаhуудаг бүхы зоной ашада бүтээгдэжэ байhан бурханаа бүтээжэ, hууха газартань залаха айхабтар ехэ хүдэлмэриин гаргашануудта хандиблан орожо хайра туhаяа үзүүлжэ, хойтын жаргалай буян үйлэдэхэ үшөө нэгэ боломжо бии болобо гэжэ үнэн hанаагаараа сэдьхэжэ хабаадалсаха бэзэт гэhэн найдал байна.

 

Расчетный счет  благотворительного фонда « НЭГЭДЭЛ» 

Бурятский филиал 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 

670034, г Улан-Удэ, 

Пр. 50 лет Октября, д26 

БИК 048142711 

ИНН 7710301140 КПП 032643001 

ОГРН 1027700159288 

К/с 30101810500000000711 

В ГРКЦ НБ РБ Банка России 

Расчетный счет: № 40703810300170141849 

Моб банк 89025641847. № карты 4276 8090 1304 0681. Будаев С. Д.

 

 

10.05.2018 Автор: Николай Шабаев