Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Ц. САМПИЛОВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ УРАН ЗУРАГ, БАРИМАЛ ДЭЛГЭДЭГ ГАЗАРТА «НАЙРАМДАЛАЙ САХЮУСАД»


Хэдэн арбаад бишыхан зурагууд, тиихэдэ нэгэ шэдитэ түүхэ эндэ байна. Эмхидхэлшэд 365 хүдэлмэринүүдые суглуулха зорилго табинхай.

Зөөлэн бал хэрэглэжэ бүтээһэн зурагууд соо гэрэл туяагаараа зам зааһан һахюуһад, далитайшье, далишьегүй. Энэ олон янзын зөөлэн үнгэ будагууд соо шэдитэ түүхэ. Энэ түүхые Красноярскын уран зурааша Юлия Иванова эхилһэн юм.

«Найрамдалай сахюусад» гэһэн уласхоорондын түсэлэй зар тунхаглаха талаар албанай захирал Олег Ровда иигэжэ хэлэнэ:

– 27 жэлэй саана айхабтараар үбэдэжэ байһан юм. Үглөө бүри һэрихэдээ, үнгэрһэн үдэртөө баяр хүргэн нэгэ зураг зурадаг блоо. Тиигэжэ жэлэй туршада 365 бишыхан сахюусадые зураа. Эндэ юун гайхалтайб гэхэдэ өөрөө эдэгэжэ захалаа ха юм. «Сахюусадаа зураад лэ, энээнэйнгээ түлөө ажаһууха үүргэшни байгаа юм байн даа» – гэжэ эмшэдынь хэлээ.

Тиигэжэ энэ түсэл дүрбэн жэлэй саана бии болоод, дэлхэй дээгүүр ябажа байна. Уран зурааша Юлиин гэгээн бодолһоо хүртэһэн уран зураашад өөһэдынгөө бүтээлнүүдые хамтын жаса руу оруулдаг болоо. Мүнөө дээрээ эндэнь 222 хүдэлмэринүүд ороод байна. 365 хүсээхэдөө саг үргэлжэ хүдэлжэ байдаг үзэсхэлэнгэй газар болгогдохо ёһотой.

Сэнхир дэлгэсэй сурбалжалагша Ксения Шабаева хэлэхэдээ: «Энэ гайхалтай һайхан хүдэлмэри. Үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта гэжэ сахюусануудаа зураһан зандаа. Эндэ Юлиин 125 зурагууд ороод байна. Хэншье һаа биирэ барижа үдэ зураад, тон нарин бодолоо сэдьхэхэдэ, бүтэхэл ёһотой ха юм даа» – гэжэ хэлэбэ.

15.05.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба