Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ҮЗЭСХЭЛЭН ДЭЛГЭДЭГ ГАЗАРНУУДАЙ УЛАСХООРОНДЫН ҮДЭРӨӨР СОЁЛОЙ САЙДАЙ АМАРШАЛГА


Үзэсхэлэн дэлгэдэг газар хадаа соёлой, түүхын уулзуур дээрэ байдаг оройдоо гансахан газар.

Тиимэһээ уласаймнай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудай Уласхоорондын үдэртэ соёлой

талаар онсо харюусалгатай хүнүүдтэ – һүрэ һүлдыемнай хадагалжа байдаг тусагаар зондоо гүнзэгы талархалаа мэдүүлнэбди.

Хотодошье, хүдөөдэшье байрлаһан үзэсхэлэн дэлгэдэг газар бүхэмнай тон өөрсэ юртэмсэ гээшэ. Тэндэл манай элинсэгүүдэй баян дүршэл гэршэлһэн хэрэг дансанууд хадагалагдажа байна ха юм. Танайл хүсөөр, оролдолгоор манай ороной саашанхи хүгжэлтэдэ горитой нүлөө үзүүлхэ аргатай түүхэмнай нарин гамтай, үеһөө үе дамжан хадагалагдажа байна.

Мүнөөдэр манай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудай жасада 209 000 шэрхэг үзэжэ болохоор юумэнүүд дэлгэгдэнхэй байна. Үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудайнгаа талмайнуудые үргэдхэжэ байнабди, доторнь дэлгэхэ зүйлнүүд олошоржо байна.

Эндэ хүдэлдэг нүхэднай, таанар үнгэрһэн сагай ба мүнөөдэрэй уулзуур дээрэ ажаллажа байна гээшэт. Тиигэжэ манай ерээдүйе тодорхойлон элирүүлнэт. Танайл хүсэл оролдолгоор бидэ түүхын урасхал мэдэрнэбди. Гол зорилгомнай – үзэсхэлэн дэлгэхэ шэнэ байшан бариха, энэ найдалнай бэелүүлэгдэхэ байха гэжэ этигэжэ байһанаа мэдүүлнэб.

Һайндэрөөр, хүндэтэ манай түүхэ хадагалагшад! Үшөө олон һонин һонин зүйлнүүдээр олошоржо байхыетнай хүсэнэб. Олон удаан жэлнүүд соо энхэ амгалан һуухыетнай хүсэнэб!

 

Сайд С.Б. Дагаева

18.05.2018