Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ТЕАТРАЙ БУРЯАД ХЭЛЭ ЗААЛГЫН СТУДИИН ТООСООТО ХЭШЭЭЛ


Майн 20 үдэр манай театрта буряад хэлэ үзэлгын студиин тоосоото хэмжээ ябуулга үнгэрбэ.

Нээмэл хэшээлэй түхэлтэй энэ үйлэ хэрэг хадаа ехэ һонирхол татажа, олон харагшадые суглуулаа. Тус студиин хүмүүжэмэлнүүдэй гэртэхин, түрэл гаралынь жэлэй хугасаа соо хүүгэднай буряад хэлэ шудалалгада ямар амжалтануудые туйлааб гэжэ хаража урмашаа. Энэ түсэл манай театрта 2016 онһоо эхилжэ бэелүүлэгдэнэ. “Хаанашье ондоо тээ иимэ студитай дайралдахагүйт, юундэб гэхэдэ, зааха багшанаршье, буряад хэлэ заалгын түхэлшье, оршон байдалшье, хэлэ шудалалгын маяг, оньһон гээшэ бусад һургуулинуудһаа тад ондоо ха юм даа. Гансал манай театрта иимэ багшанар бии – Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Должин Тангатова, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн, диктор, оршуулагша Дабацу Юндунова, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Дарима Гылыкова”, – гэжэ студиин хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Надежда Мунконова хэлэнэ. Энээн тухай түрэлхидэй зүгһөө баяр баясхаланай үгэ абаһан Туяна Баировна, Дарима Зориктоевна хоёр тэмдэглээ: «Үндэһэтэнэй театрай дэргэдэ эмхидхэгдэһэн энэ һургуули хадаа онсо маягтай, эндэ манай үхибүүдэй түрэл хэлэеэ үзэхэ, шудалха хүсэлыень, аялгыень досооһоонь бадаруулжа, һэреэжэ шадаһанай хажуугаар, һонирхолыень буураангүй заажа шадана. Манай хүүгэд түрэл хэлэн дээрээ дуугаржа һурана, үшөө тиихэдэ тайзан дээрэ харагшын урда шүлэг, дуу, хатар гүйсэдхэжэ һурана, олон зоной анхаралһаа айха сошохоёо болино, зүрхэтэй болоно, зүжэгшэнэй түрүүшын, багаханшье һаа, алхамуудые хэжэ һурана. Бидэ бүгэдэ студиин багшанарта айхабтар ехэ баяртайнууд байнабди».

Буряад хэлэн дээрэ үнгэргэгдэдэг элдэб шатын мүрысөөнүүд ба харалгануудта студиин хүмүүжэмэлнүүдэй хабаадажа, туйлаһан амжалтануудыень гэршэлһэн олон тоото шагнал, үнэмшэлгэ, баярай бэшэгүүд тоосоото хэшээлэй үедэ үлгөөтэй байгаа.

21.05.2018 Автор: Намжилма Цыденова