Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«АЛТАРГАНЫН» ХҮТЭЛБЭРИ БАТАЛАГДАБА


Бүгэдэ буряадай 2018 оной ехэ нааданай нээлгын баяр долоон һарын 6-да Эрхүү хотын «Труд» гэжэ тамирай талмайда болохо.

«Алтаргана» гэжэ Бүгэдэ буряадай уласхоорондын XIII ехэ нааданай хүтэлбэри баталагдаа гэжэ эмхидхэлэй хороонһоо мэдээсэбэ. «Алтаргана» наадамнай буряад соёлоо сахин хүгжөөхэ гэһэн гол зорилго баримталжа байдаг гээбы. Эндэ заншалта ёһоороо Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай, хүршэ Буряад Уласай, Монгол Уласай, Хитадай Арадай Уласай Дотор Монголой, тиихэдэ Оросой Холбооной можо нютагуудай, холо ойрын хари оронуудай буряадуудай бүлгэмүүд хабаадалсадаг байна. Ехэ наадан хоёр жэлдээ нэгэ удаа дээрэ нэрлэгдэһэн орон, гүрэнүүдэй дэбисхэр дээрэ ээлжээгээр үнгэрдэг бэлэй. 2008 ондо Эрхүү можо энэ ехэ наадаяа угтажа абажа, үнгэргөө һэн. Тиигэжэ энэ жэлдэ ээлжээниинь ерэбэ гээшэ.

Нээлгын баярай үдэр зэргэ 14 зохёохы мүрысөөнүүд боложо үнгэрхэ юм: гоо басагадай «Дангина» мүрысөөн, буряад хубсаһа зохёогшодой, «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй, ажахы эрхилэлгын талаар «Нангин бууса» гэжэ мүрысөөн, буряад арадай болон оршон сагай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй, үльгэр, домогуудые түүрээгшэдэй мүрысөөнүүд, уран бүтээлнүүдэй харалга-мүрысөөн дэлгэгдэхэ байна. Тэрээнһээ гадна тамирай мүрысөөнүүд энэл үдэр эхилхэ ёһотой: буряад үндэһэн һур харбалга, шатар, буряад барилдаан, һээр сохилго, шагай наадан. Тамирай нааданууд хоёр үдэрэй туршада болохо.

Долоон һарын 8-да мори урилдаан «Черёмушки» гэжэ мори урилдаанай газарта үнгэрхэ юм. Буряад үүлтэрэй моридой урилдаан 4 000 метр зайда, тиихэдэ 11 200 метр зайда болохо. Энэл 8-най үдэр ехэ нааданай илагшадые тодоруулжа, шагнал хайрануудые барюулалга, нааданай хаалгын ёһолол үнгэрхөөр хараалагдана.

Ехэ наадан Эрхүү хотодо «Труд» гэжэ тамирай ордондо, иимэл нэрэтэй тамирай талмайда, Молчанов-Сибирскийн нэрэмжэтэ номой һанда, Охлопковай нэрэмжэтэ, Загурскын нэрэмжэтэ театрнуудта, Усть-Орда тосхондо Буряад тойрогой үндэһэн үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта, «Наран» гэжэ сүлөө саг үнгэргэлгын түбтэ, «Эрдэм» гэжэ кино харуулдаг, тоглолтонуудые үнгэргэдэг танхимда.

Ехэ нааданай түлөөлэгшэдэй үзэсхэлэн дэлгэхэ 5 һэеы гэрнүүдэй табигдаха газар тодорхойлогдонхой. Энэнь – «Труд» гэжэ тамирай ордоной урдахи талмай. Эрхүү можын гэртэ Усть-Ордагай уран дархашуулай болон уран барималшадай бүтээлнүүд дэлгэгдэхэ юм.

25.05.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба