Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

СОЁЛОЙ САЙД СОЁЛМА ДАГАЕВА ИВАЛГЫН АЙМАГААР ЯБАЖА ЕРЭБЭ


Майн 23-да Засаг зургаануудай бүлэг хүтэлбэрилэгшэд Ивалгын аймагай 10 соёлой эмхи зургаануудаар ябажа гарабад.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева, Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Цыден-Жаб Батуев, Буряад Уласай үндэһэн номой һангай захирал Людмила Гармаева, Ивалгын аймагай толгойлогшо Виктор Очиров, тэрэнэй ниитэ хүгжэлтын талаар орлогшо, соёлой ба аяншалгын таһагай дарга Мүнхэ Гармабазаров гэгшэд энэ бүридэлдэ ороһон байна.

Эндэ нэрлэгдэһэн бүлэг хүтэлбэрилэгшэд Ганзурино, Оронго, Калёново, Дээдэ-Ивалга, Ивалга, Красноярово, Табхар, Доодо-Ивалга тосхонуудта хүрэжэ ошоо. Эдэ тосхонуудай соёлой эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд эмхи зургаан тухайгаа, хэжэ бүтээжэ байһан ажал хэрэгүүд тухайгаа хөөрэжэ үгөө. Уран һайханай бүлгэмдэ хабаадагшадта хубсаһан, заһабарилха гэхэдэ мүнгэн үргэлжэ дутажал байдаг, үшөө тиихэдэ эндэ хүдэлхэ хүнүүд дуталдадаг юм байна.

Ганзурино тосхондо «Отрада» гэжэ жэшээтэ шуулгын уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр Мария Корнеева хүдэлжэ байдаг юм. Яһала урагшатай, һайн ажаллажа байдагаа харуулаа. Улас түрын хэмжээнэй харалга-мүрысөөнүүдтэ саг үргэлжэ хабаадалсажа байдаг тухайгаа, Монгол ороноор ябажа ерэһэн тухайгаа хөөрэбэ. Энэ мэтэшэлэн ябаһан лэ газартаа һонирхожо, хаана юун дутуу, хаана яажа амжалта туйлажа ажаллажа байдаг юм гэжэ эли болоно: оронгодо номой һангай байшан багадана, хайлажа ошоһон соёлой байшан шэнэлэн барилгын ябаса тухай хөөрэлдөөн болоо, Калёново, Ганзурино, Краснояров, Табхар нютагуудай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэдэй эршэмтэй ажалда баясамаар байһан элирнэ.

Дээдэ-Ивалгада соёлой сайд Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ хоёрто «Соёлой хүгжэлтэ» гэһэн мандала байгуулхыень дурадхаа. Удаань нютагай зоной өөһэдөө бодхоһон барилдаанай танхим харуулаа. Ивалгын байдал тушаа нютагай толгойлогшо Батожаб Буянтуев хөөрэбэ. Эндэ хүдөөгэй соёлой байшангууд барандаа заһабарилагданхай байна: Калёноводо, Ивалгада, Краснояроводо. Эндэ горитой туһаламжа ТОС үзүүлһэн байха юм. Үзэсхэлэн дэлгэдэг газар тухай мүн лэ хөөрэлдөөн болоо.

Хүдөөгэй соёлдо онсо анхарал хандуулагдаха. Бэлигтэй зон эндэ олон. Бүхы мэргэжэлтэ урлалшаднай барандаал хүдөөһөө гарбалтай гээбы даа.

Айлшадай аяншалга Доодо-Ивалгада ерэжэ дүүрээ.

28.05.2018