Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

БУРЯАДАЙ ОРШОН ҮЕЫН УРЛАЛ


Буряадай Уран зураашадай холбооной 85 жэлэй ойдо зорюулагдаһан үзэсхэлэн зургаан һарын 14-һөө Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта хүдэлжэ байна.

Оросой Уран зураашадай холбооной Буряадай таһагтай суг Буряад Уласай үндэһэн үзэсхэлэн дэлгэдэг газар эмхидхэһэн байна. Буряадай Уран зураашадай холбоон 1933 оной август һарада байгуулагдаһан, мүнөө үедөө тэндэ 80 гаран дээдэ болон тусхай дунда эрдэмтэй мэргэжэлтэ уран зураашад тоологдоно. Тэдэнэй ажаллажа байдаг шэглэлнүүд гэхэдэ гудамжа талмайнуудаар шэмэглэлэй томо бүтээлнүүд, уран баримал, зураг, гар урлалай бүтээлнүүд (хилгааһа-нооһон, бүд, шаажан гэхэ мэтэ бусад).

ХХ зуун жэлэй бүхы бэрхэшээлнүүдые дабажа гараһан уран зураашад энэ хэрэгтэ өөрынгөө тон ехэ хубитые оруулһан юм. Буряадай уран зураашадай урлал оросой болон дэлхэйн уран зурагай урлалай эрхим һургуули дээрэ үндэһэлһэн байха юм. Энэ үндэһэлэлгэ болон шэглэлнүүд юрэнхы дээрэнь урлалай удха харуулха ушартай зүришэлдэнэгүй, арадай заншал гуримуудай хүреэлэнһээ гаранагүй. Буряадай уран зураашадай оршон үе харуулһан бүтээлнүүд арадай түүхэһээ холо ошоногүй, алишье үедөө түүхынгээ хүгжэлтые баримталалсаад лэ байдаг гэжэ шэнжэлэгдэнэ. Тиихэдээ заншалта найр нааданууд, арадай аман зохёолой баялигууд мүнөө сагай уран бүтээлэй һайн һуури боложо үгэнэ гээшэ. Байгаали зураг соо харуулхадаа ородой, дэлхэйн туйлалтануудта дүтэрхы байна. Байгал далайгаа, Саяанай хадануудые зураха, харуулха дуратай хүнүүд үе бүхэн соо байдаг байна. Үһэ нооһоор бүтээлнүүд яаха арагагүй буряад арадай һуудал байдалай гуримууд болон заншалнууд дээрэ үндэһэлнэ гээшэ.

Уран зураашадай хүдэлмэринүүдэй бүхы шэглэлнүүд, дүн хамта 150 гаран хүдэлмэринүүд эндэ дэлгэгдэнхэй. Үзэсхэлэнгэй дэлгээтэй байха үедэ (долоон һарын 15 болотор) мэдээжэ уран зураашадтай уулзалганууд, түхэреэн шэрээнүүд, зүбшэн хэлсэлгэнүүд үнгэржэ байха юм ха.

Харагшадые иимэ хаягаар хүлеэжэ байхабди гэбэл: Куйбышевай гудамжа, 29-дэхи байшан, Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай үзэсхэлэн дэлгэдэг газар.

Лаблаха асуудалай гараа һаа, иимэ утаһан байха: 21-43-93; 21-44-88.

 

22.06.2018 Автор: Николай Шабаев