Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

2018 ОНОЙ «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ХАБААДАГШАД ТУХАЙ

«Баян Сүмбэр» бүлгэм
«Баян Сүмбэр» бүлгэм

Долоон һарын эхиндэ Эрхүү хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай ехэ нааданда оролсохо «Буряад хүнэй    нэгэ үдэр» гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй урилдаанда Буряад ороноо түлөөлхэ хабаадагшатай танилсагты.

Арадай аман зохёолой «Баян Сүмбэр» бүлгэм 1974 ондо Хэжэнгын аймагай Соёлой байшангай дэргэдэ байгуулагдаһан. Хори угсаатанай, имагтал Хэжэнгын буряадуудай арадай дуунуудай, ёһо заншал болон һайндэрнүүдэй нөөсэ баялиг сахижа, һэргээжэ, олоной үзэмжэдэ табидаг. Хонгёо һайхан хоолойтой дуушад-зүжэгшэдтэй «Баян Сүмбэр» улас дотороо, хүршэ можонуудта үнгэргэгдэдэг наадануудта заатагүй шалгардаг. Нёдондо уласай найрал дуунай нааданда, уласхоорондын «Ёрдын нааданда», уласай «Ёохорой һүнидэ», энэ жэл – можо нютагууд хоорондын «Амиды булаг» болон уласай «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн урилдаанда илажа гараһан байха юм.

«Баян Сүмбэр» түрэл аймаг болон Буряад Уласайнгаа тон мэдээжэ, түрүү бүлгэмүүдэй нэгэн гээшэ. Хүтэлбэрилэгшэнь – бэлигтэй мэргэжэлтэн Жамсаранова Дугарма Цыдыповна.

 

25.06.2018 Автор: Николай Шабаев