Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

2018 ОНОЙ «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ХАБААДАГШАД ТУХАЙ


Долоон һарын эхиндэ Эрхүү хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай ехэ нааданда оролсохо Буряад заншалта гар урлалнуудые бүтээгшэдэй харалга-урилдаанда Буряад ороноо түлөөлхэ хабаадагшадтай танилсагты

«Алтаргана – 2018» гэһэн ехэ нааданда Буряад Уласһаа 30 дүрсэлхэ, шэмэглэхэ урлалай уран дархашуул, гар урлалнуудые бүтээгшэд хабаадаха. Бүгэдэ буряадуудай ехэ нааданда Захааминай суута мүнгэшэ дархашуулай үри һадаһан болохо Бэлигтэ Нохоров түрүүшынхиеэ оролсохо юм. Тэрэ энэ жэлдэ «Алтаргана» наадаяа угтуулан» гэжэ уласай шэлэн абалгын урилдаанай түмэршэ дархашуулай илгаада түрүүлээ.

Энэл урилдаанай модошо дархашуулай дунда «Уран һайхан һиилэлгэ» гэһэн илгаада шалгарһан Александр Будаев буряад арадай ёһо заншал харуулһан гайхалтай һайхан бүтээлнүүдээ олоной анхаралда табиха.

Буряад Уласай уран дархашуул һэеыгээр, мориной хилгааһаар урлаһан, гуулин шудхажа хэһэн бүтээлнүүдые, бага модон дүрсэнүүдые харуулха.

 

 

26.06.2018 Автор: Николай Шабаев