Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

2018 ОНОЙ «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ХАБААДАГШАД ТУХАЙ

Гэрэл зураг дээрэ Тужинова С.Д.
Гэрэл зураг дээрэ Тужинова С.Д.

Долоон һарын эхиндэ Эрхүү хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай ехэ нааданда оролсохо «Буряад арадай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй урилдаанда» Буряад ороноо түлөөлхэ хабаадагшадтай танилсагты

Бадмаева Наталья Жаргаловна

Хэжэнгын голой дууша, хүгжэмшэ басаган Бадмаева Наташа 15 наһатай, Чесаанын дунда һургуулиин 9-дэхи ангиин һурагша. Загаһата тоонто нютагайнгаа «Мүнхэ Туяа» гэжэ арадай аман зохёолой бүлгэмдэ эдэбхитэй хабаадагшадай нэгэн. Энэл бүлгэмдэ буряад арадай дууе анха түрүүшынхиеэ шагнаад, һайхашааһан басагые бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ анхаржа, дуулаха бэлигыень мүлин һургажа эхилээ бэлэй. Мүнөө Наташа бүлгэмэйнгээ гол дуушан юм, олон зохёохы урилдаануудта оролсожо, амжалта туйладаг. Энэ жэлдэ Улаан-Yдэдэ үнгэрһэн «Бэлигэй дали дээрэ» гэһэн Уласхоорондын урилдаан-нааданда арадай дуу гүйсэдхэжэ, Ехэ шагналда хүртөөд, Буряад Уласаа түлөөлжэ, Казань хото ошожо, тэндээ II шатын Хүндэлэлэй шагналда хүртөө. Буряад дуу гүйсэдхэгшэдэй «Алтан гургалдай-2018» гэһэн уласай урилдаанда I шатын Хүндэлэлэй шагналда хүртэһэн юм.

 

Тунжинова Светлана Дугаровна

Светлана Тунжинова Захааминай аймагай Yлэгшэн нютагта 1981 ондо түрэһэн. Улаан-Yдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулида суута багша В. Ц. Дамбуевада заалгажа, арадай дуу дуулаха бэлиг шадабаритай болоһон. Зүүн Сибириин соёл болон урлалай ехэ һургуули түгэсхөөд, түрэл нютагаа бусажа, арадай аман зохёолой «Тэрэнги» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшөөр урагшатай ажаллажа ябана. «Тэрэнги» – уласай түрүү бүлгэмүүдэй нэгэн, зохёохы урилдаануудта нэгэнтэ бэшэ иладаг, арадайнгаа заншалта соёл сахиха, хүгжөөхэ хэрэгтэ нилээдгүй ехэ габьяатай.

Светлана Тунжинова ирагуу һайханаар дуулахынгаа хажуугаар, морин хуур, ятаг дээрэ наададаг бэлигтэй. Светлана һүүлэй гурбан жэлдэ Эрхүү, Улаан-Yдэ хотонуудта, Польшодо үнгэрһэн уласхоорондын урилдаануудта лауреат болоһон. 2018 ондо «Алтан гургалдай» гэһэн буряад дуу гүйсэдхэгшэдэй уласай урилдаанда илалта туйлаа.

 

Банзаракцаева Туяна Амгалановна

Банзаракцаева Туяна 1993 ондо Захааминай аймагай Сагаан-Морин нютагта түрэһэн. Һурагша ябахадаа дуун болон хатарай«Ургы» гэһэн хүүгэдэй жэшээтэ бүлгэмэй гол дуушан ябаһан, 2008 оной «Алтарганада» 1-дэхи шатын илагша, Сочидо, Санкт-Петербургда болоһон урилдаануудта түрүүлһэн. П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин буряад аман зохёолой таһаг дүүргэһэн. «Жэргэмэл», «Алтан Булаг» гэһэн оюутадай суута бүлгэмүүдэй дуушан Туяна Банзаракцаева Оросой болон Европын гүрэнүүдтэ буряад арадай дуунуудые хангюурдажа, Оросой Соёлой яаманай гүрэнэй шангаар урмашуулагдаһан юм.

Мүнөө түрэл «Ургы» бүлгэмэйнгээ хүтэлбэрилэгшөөр, Сахирай интернат-һургуулиин багшаар тон амжалтатай ажаллана. Эдэбхи, үүсхэл ехэтэй залуу багша гэжэ нютагтаа суурхадаг. 2018 оной май һарада Б. М. Балдаковай нэрэмжэтэ уласай урилдаанда 1-дэхи шанда хүртөө.

 

Дамбиев Николай Бальжирович

Николай Дамбиев 1955 ондо Мухар-Шэбэрэй аймагай Харьяаста нютагта түрэһэн. Багаһаа дуулаха дуратай, һайхан хоолотой Николай Дамбиев Хушуун-Yзүүрэй һургуулиин, һүүлдэ колхозой найрал дуунда эдэбхитэй хабаададаг байһан. Аймагайнгаа болон уласай дуушадай урилдаануудта, Сагаалганаа угталгын һайндэрнүүдтэ заабол хабаадажа, шангай һуурида гарадаг. Энэ жэлэй «Алтан гургалдай» гэһэн буряад дуу гүйсэдхэгшэдэй уласай урилдаанда илалта туйлаа.

Наһанайнгаа амаралтада гараашье һаа, Николай Бальжирович Харьяаста нютагайнгаа ниитын ажалда хам оролсодог зандаа, аймагайнгаа соёл хүгжөөлгэдэ ехэхэн хубитаяа оруулдаг түрүүшүүлэй нэгэн.

 

 

26.06.2018