Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

2018 ОНОЙ «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ХАБААДАГШАД ТУХАЙ

Гуржаб Баторов
Гуржаб Баторов

Долоон һарын эхиндэ Эрхүү хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай ехэ нааданда оролсохо үльгэр, магтаалнуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөндэ Буряад ороноо түлөөлхэ хабаадагшадтай танилсагты

Цырендылыков Алексей Ширап-Нимбуевич

Буряад орондоо мэдээжэ залуу үльгэршэн Алексей Цырендылыков Ойхоной аймагта 1980 ондо түрэһэн юм. Яруунын аймагай Yльдэргын дунда һургуулида һуража гараһан. Хүгжэмшэ, дууша хүбүүн П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиие морин хуураар дүүргээ. Зүүн Сибириин соёлой болон урлалай ехэ һургуулиин арадай аман зохёолой таһагта һуралсалаа үргэлжэлүүлһэн юм.

Арадай аман зохёол шэнжэлэгшэд, хүгжэмшэд Буряад орондомнай бэлигтэй бэрхэ, шэнэ маягтай үльгэршэн бии болоо гэжэ баясадаг. Һайхан хоолойтой, бэрхэ морин хууршан «Гэсэр», «Аламжа Мэргэн» гэжэ ехэнүүд үльгэрнүүдые, «Мориной соло», «Барилдаашанай соло», «Һур харбагшын соло», «Сахюусанай соло», «Дарханай соло» гэһэн магтаалнуудые гүйсэдхэдэг.

Өөрын шэнэ бүтээлнүүдые зохёогоод туршадаг. Тиигэжэ бусадһаа илгардаг, заншалта соёлоо сахиха, хүгжөөхэ гэһэн зүб харгы шэлэнхэй.

Баторов Гуржаб

Гуржаб Баторов 2004 ондо Ахын аймагта түрэһэн. Ямаршье юумэндэ түрүүлхэ дуратай хүбүүн олон аха дүүнэрэйнгээ, эжынгээ түшэг тулгуури юм. Гуржаб һонор сээжэтэй, олон юумээр һонирходог, алишье талаар шадалаа туршаха, шадабаритай болохо гэжэ оролдодог. Булта буряад хүбүүдтэл адли, барилдахадаа бэрхэ. Тиигэбэшье үльгэр, домог, магтаал түүрээхэ, шүлэг уншаха тон дуратай. Ахынгаа аймаг түлөөлжэ, олохон урилдаанда оролсоо. «Угайм эрдэни–2013» гэһэн уласай урилдаанай, Монголдо болоһон «Алтаргана–2014» наадамай, «Дүрбэн тэнгэри» гэһэн уран гоёор уншагшадай можонууд хоорондын урилдаанай лауреат болоһон. Энэ жэлдэ уласай урилдаанда эрхимлэжэ, «Алтаргана–2018» гэһэн Ехэ нааданда түрэл уласаа түлөөлхэ болоһондоо баяртай.

 

27.06.2018 Автор: Николай Шабаев