Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

2018 ОНОЙ «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ХАБААДАГШАД ТУХАЙ


Долоон һарын эхиндэ Эрхүү хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай ехэ нааданда оролсохо «Буряад хубсаhан: ёhо заншал ба оршон саг» гэһэн хубсаһа зохёогшодой урилдаанда Буряад ороноо түлөөлхэ хабаадагшадтай танилсагты.

Шадапова Ханда Бабудоржиевна

Шадапова Ханда 1992 ондо Улаан-Yдэдэ түрэһэн. Түрэлхиин бэлигтэй басаган багаһаа зураха, гар урлалда дүйтэй юм. Пекин хотын оршон үеын уралан һанаашалга болон онол аргын дээдэ һургуулиин «Урлал болон уралан һанаашалга» гэһэн ангида һуража гараа. Мүнөө «Далитай» гэжэ мэдээжэ зохёон бүтээдэг газарта хүдэлдэг. Тэрэ шэмэглэлэй зүйлнүүдые, гарай бэлэгүүдые зохёон бүтээдэг юм. 2016 ондо Уласай дунда мэргэжэлэй олон һалбарита һургуулида хубсаһа эсхэгшын мэргэжэлтэй болоо. Тэрэл жэлдэ «Алтан тала» гэжэ хубсаһанай коллекцидэ тааруулан, Хандын урлаһан толгойн гоёолтонууд «Алтарганада» шэлэн абалгын урилдаанда II шатын шагналда хүртөө. Мүнөө жэлэй «Алтарганада» шэлэн абалгын урилдаанда Ханда «Шэдитэ һүлдэ» гэһэн шэнэ суглуулбари харуулжа, 1-дэхи шатын шагналтан болоо.

 

Ванзатова Улзыма Ванзатовна

Дээдэ гарай багша Улзыма Ванзатова Хориин хүүгэдэй урлалай һургуулида хүдэлдэг. Улзыма Ванзатова дүрсэлхэ, шэмэглэхэ урлал заахын хажуугаар, дууряан һажаама маягтай хубсаһанай театр байгууланхай. Тэрэ өөрынгөө онол арга хэрэглэжэ һэеы дараад, эхэнэрнүүдэй гоёлой хубсаһа оёдог. 2016 ондо Москвада Бүхэоросой шэмэглэлэй болон гар урлалай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта дэлгэгдэһэн «Буряадай юһэн эрдэни» гэжэ үзэсхэлэндэ тэрэнэй суглуулбари хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Улзыма Улаан-Yдэдэ үнгэрһэн «Алтаргана-2018» нааданда илажа гараһан габьяатай. 2018 ондо Монголдо болоһон хүүгэдэй хубсаһа зохёогшодой уласхоорондын ехэ урилдаанай Ехэ шагнал абажа ерээ. Абьяас бэлигтэй уралан һанаашалагша Буряадта, Агада, Яхадта, Хакассида, Эрхүү болон Севастополь хотонуудта болоһон урилдаануудта шалгарһан.

 

Артемьева Алена Евгеньевна

Алена Артемьева дунда һургуулиин шаби ябахадаа, хубсаһа зохёогшо болохоб гэжэ шиидээд, ерээдүйнгөө мэргэжэл шэлэһэн. Багаһаа эдэбхитэй, урдаа табиһан зорилгоёо туйлаха гэжэ эрмэлзэдэг, шэнэ юумэ зохёохо гэжэ оролдодог юм. Алена мүнөө Буряад Уласай дунда мэргэжэлэй олон һалбарита һургуулида «уралан һанаашалга» гэжэ мэргэжэлдэ һурадаг. Оршон тойронхиие ухаан сэдьхэлдээ наринаар ойлгожо, олоной һайхашааха бүтээл урлажа шадаха зон уралан һанаашалагша болодог юм гэжэ тэрэ ойлгодог. «Юумэ зохёохо, урлаха – ажабайдалайм маяг. Уг зорилгом – дууряан һажаама маягай һалбарида уран шадабаритай дээдэ гарай мэргэжэлтэн болохо» – гэжэ хэлэдэг байха юм. Алена хүгжэм дуугаар, дүрсэлхэ урлалаар, дууряан һажаама маягта хабаатай хамаг юумээр һонирходог. Тиихэдээ шэнэ, урид үзэгдөөгүй юумэ нээхэ, шэнжэлхэ дуратай.

 

Тудэвийн Мацзигэма, Жалцарайн Бадма

Түдэвийн Мацзигэма Хитадай Дотор Монголой Хүлэн-Буйр хотодо 1959 ондо, Бадма 1968 ондо түрэһэн юм. Эжы абынгаа түрэһэн нютаг бусажа, 2012 онһоо хойшо Улаан-Yдэдэ ажаһуудаг. Заншалта соёлоо алдаагүй Шэнэхээнһээ гарбалтай хоёр эхэнэр буряад хубсаһа оёходоо шадамарнууд юм. 2016 ондо Улаан-Yдэ хотын 350 жэлдэ зорюулагдаһан «Хүндэмүүшэ Буряад» гэһэн үзэсхэлэндэ бүтээһэн хубсаһануудаа туд тудтаа табиһаниинь, олондо һайшаагдаа. Мацзигэма илагша боложо, Бадма Хүндэлэлэй үргэмжөөр шагнагдаа. 2018 оной үбэл үнгэрһэн «Буряад үндэһэн хубсаһанай уласай нааданда» нэгэдэмэл суглуулбари табижа, Гран-при шагнал абаа юм. Тиигэжэ эдэ хоёр уран гартай оёдолшод «Алтаргана-2018» нааданда Буряад Уласые түлөөлхэ эрхэдэ хүртөө.

 

28.06.2018 Автор: Николай Шабаев