Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

2018 ОНОЙ «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ХАБААДАГШАД ТУХАЙ

На фото: Виктория Кривопалова
На фото: Виктория Кривопалова

Долоон һарын эхиндэ Эрхүү хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай ехэ нааданда оролсохо гоо басагадай «Дангина» гэһэн урилдаанда Буряад ороноо түлөөлхэ хабаадагшадтай танилсагты.

Виктория Криволапова

Виктория Криволапова 2001 ондо түрэһэн. Буряадай улас түрын хаамал түхэлэй үндэһэтэнэй нэгэдэхи һургуулида һуража байха үедөө түрэл буряад арадайнгаа түүхэтэй, ёһо заншал ба соёлтой танилсаа. Ямаршье басаган Дангинын титимдэ хүртэхэ дуратай ха юм, Викашье баһал иимэ эрмэлзэлтэй. Жэнхэни буряад хэлэтэй, холын Захааминһаа гарбалтай Вика арадайнгаа заншал хүндэлдэг, сахидаг, ехэ һонюуша, хүндэмүүшэ, ажалша бэрхэ, уран, харюусалга ехэтэй басаган.

Һургуулиингаа Хүүгэдэй жэшээтэ дуу болон хатарай «Наран» бүлгэмэй эдэбхитэй гэшүүн юм. Уран шэглэлэй талаар элдэб хэмжээ ябуулгануудта тэрэ эдэбхитэйгээр хабаададаг. «Океан» лагериин «Минии федераци» гэһэн арадуудай соёлой нааданда 1-дэхи шатын шагналтан, үгэ хэлэгшэдэй дунда Буряад Уласай 1-дэхи шатын шагналтан, «Москвада Рождествогой хасууриин һайндэр» гэһэн Оросой хүүгэдэй нааданда мүн лэ илагша, «Дуунай баяр» гэжэ дуу, хатарай хотын урилдаанда 1-дэхи шатын илагша боложо тодорһон юм.

 

Дондукова Алина

Дондукова Алина 2001 ондо Захааминай аймагай Дүтэлүүр нютагта хонгоодор угтай гэр бүлэдэ түрэһэн юм. Багаһаа дуулаха, хатарха дуратай басаган ерээдүйнгээ мэргэжэл маргангүй шэлээ. Мүнөө П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин арадай дуунай таһагай оюутан юм. Оюутадай «Жэргэмэл» бүлгэмэй гол дуушан Алина үшөө хомус, лимбэ дээрэ наададаг болоо.


Дүрбэн тэгшэ бэлигтэй, урихан шарайтай басаган энэ жэлдэ Буряад Уласайнгаа «Баатар, Дангина» гэһэн урилдаанда шалгараа. Алина мүнөө үеын буряад дуунай «Дууша буряад» гэжэ уласай урилдаанай, Буряад Уласай арадай зүжэгшэн В. Таршинаевай нэрэмжэтэ дуушадай конкурсын, Буряад арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй «Алтан гургалдай» урилдаанай, можо нютагууд хоорондын зохёохы урлалай «Амиды булаг» гэһэн урилдаанда илагша юм.

 

 

28.06.2018 Автор: Николай Шабаев