Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

2018 ОНОЙ «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ХАБААДАГШАД ТУХАЙ

Обряд
Обряд "Даага дэллээн", автор фото Андрей Огородник

Долоон һарын эхиндэ Эрхүү хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай ехэ нааданда оролсохо гэрэл зурагай харалга-мүрысөөндэ Буряад ороноо түлөөлхэ хабаадагшадтай танилсагты

XIII Уласхоорондын буряад арадай найр нааданда зорюулагдаhан «Гэрэл зурагай харалга-мүрысөөн» гэhэн хэмжээтэ ажал ябуулга хэгдэжэ, 2018 оной майн 25-да дүнгүүдынь элирһэн байна. Энэ мүрысөөнэй гол удхань юуб гэхэдэ, буряад арадай үндэhэн түүхэ ба соёл, урлалай ёhо заншалда hонирхол hэргээжэ, бүхы буряад арадай эбтэй, холбоотой байхын тула гэрэл зурагшадай ажалаар танилсуулжа, тэдэнэй арадай түүхэ, ёhо заншал харуулhан зурагуудаар тэмдэглэгдэнэ.

 

Урбазаев Вячеслав Иосифович, буряадай мэдээжэ гэрэл ураг буулгагша, байгаалиин hайхан ба буряад орондо хабаатай зурагуудые бүтээгшэ. Бүхы ажалнуудай тойроод байhан байгаалиин гү, али ажабайдалай, зоной онсо талануудые эли харуулха аргатай байһые анхарнабди. Ажалнууд соогоо Буряад оронойнгоо, Байгал далайн гайхамшагта hайхые, тэрэнэй гүн шэдитэ хүсые, арад зоной ёhо заншалые харуулжа шададаг. Хиибараан соо ажалаа хэжэ байгаалиин онсо илгаа фотозурагууд соогоо гоёор харуулжа шададаг хүн юм.


 

Огородник Андрей Дмитриевич, холбоо тогтоодог албанай мэдээсэлэй газарай гэрэлзурагшан, ажалайнгаа hүүлээр байгаали шэнжэлхэ ба зураг абаха, велосипедээр аяншалха, ниидэдэг түхеэрэлгөөр дээрэhээ зураг буулгаха дуратай юм. Можо нютагууд хоорондын ба бүхы Оросой зурагшадай мүрысөөнүүдтэ хабаадагша, тэндээ нэгэнтэ бэшэ илалта туйлаһан байдаг.

 

Вторушина Елена Вадимовна, Байгалай зурагай ехэ һургуулиин гэшүүн. Үндэр түрэлтэ XIV Далай ламын 80 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан, 2015 ондо бүтээгдэhэн «Буряадай гол зүрхэн: Будда, Дхарма, Сангха» гэhэн фотозурагуудай номой хэблэлэй гэшүүн. Оросой байгаали хамгаалгын жэлтэй дашарамдуулан «Байгал, амидара!» гэhэн үзэсхэлэндэ хабаадаhан байна. Тэрээнhээ гадна, олон уласхоорондын ба Оросой хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, оло дахин илалта туйлаhан байна.


 

Шитиков Сергей Вадимович, Улаан-Yдэ хотодо түрэhэн, мүнөө эндээ ажаhууна. 1980-дахи онуудаар «Крылья-Дали» гэhэн гэрэлзурагшадай хамтарал ударидажа, олон хүнүүдтэ зурагай hургуули зааһан байна. Гансашье СССР гүрэнэй бэшэ, Европын, Азиин, Австралиин мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, оло дахин илалта туйлаhан юм. 1990 ондо Сергей Вадимович Оросой гэрэлзурагшадай зүблөөнэй эгээл түрүүшын гэшүүдэй нэгэн юм. Тэрээнhээ эхилжэ Буряадай гэрэлзурагшадай зүблөө бии болгохын тула ехэ габьяа гаргаа, саашадаа рекламын ажал ябуулжа, өөрынгөө хэблэлэй ажал бии болгоо.

1980 онhоо Байгал далай тухай зурагуудые гаргажа эхилээ. Тиигээд, фотоальбомдо ороhон ажалнуудынь хэблэгдэhэн байна: «Манай Байгал» (2001), «Сибириин зэндэмэни» (2003), «Байгал» (2008), «Буряад hайхан орон» ба «Үбэр-Байгалай хизаарай үндэhэтэнэй дархан саазата газар: дайрагдаагүй байгаали» (2011). 2007 онhоо Шитиков Сергей «National Geographic» гэhэн уласхоорондын сэтгүүлэй Оросой бүлгэмтэй ажал ябуулна.


 

 

02.07.2018 Автор: Николай Шабаев