Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«АЛТАРГАНА-2018». СОЁЛОЙ САЙДАЙ АМАРШАЛГА


Хүндэтэ нүхэд, гарбал нэгэтэн! «Алтарганын» ехэ нааданай манай уласта наяржа үнгэрһөөр хоёр жэл үнгэршэбэ. Энэ нааданай удха шанар сэгнэшэгүй. Наадан Монгол ороной дэбисхэр дээрэ нютагжаһан буряадуудай дунда дэмыл захалаагүй байна даа. Манай элинсэгүүд тиигэжэ ябахадаа уг унгияа таһалаагүй, бүри үргэдхэн бэхижүүлээ гэмээр.

1994 ондо эхиеэ абаһан дуунай мүрысөөн алтарма хальһатай бургааһанай нэрээр нэрлэгдэхэдээ, энэ нэрэдээ үнэн хүрэмэ, үндэһэ бүхэтэй, тиимэһээ ута наһатай наадан боложо тодороо гээбы. Ябан ошон буряад дуунуудай энээхэн наадан олон ондоо харалга-мүрысөөнүүдээр үргэдхэгдэн, олон ондоо нютагуудаар түбхинэһэн буряад угсаатанай ёһотойл соёлой, тамирай дэлгэр ехэ наадан боложо тогтонижоо ха юм. Энэ нааданай Монголой хилэ анха удаа дабажа, Агын дайдада һалбархада, түрүүшынхиеэ хараха аза намда тудаа бэлэй. Тэрэ гэһэр түрэл Буряад оронойнгооо дэбисхэр дээрэ бүхы дэлхэйн буряадуудые угтажа наадаһан хоёр найрта хабаадалсааб. Мүнөө Эрхүү можодо эмхидхэгдэжэ байһан хамаг буряадуудайнгаа ехэ нааданда дахинаа хабаадалсаха болоод байхадаа сэдьхэл үргүү, һэгшэнги байгдана. Юундэб гэхэдэ Эрхүү хотодо минии оюутан хаһа үнгэрһэн, эндэ би «Гэсэр» бүлгэмдэ хатаржа ябааб, Эрхүү можын аймаг айлнуудаар нүүдэл тоглолтодо гарадаг бэлэйбди.

Энэ жэл бидэ Буряад Уласайхид «Алтаргандаа» мүрысөө-урилдаануудта хандаһан мэтэ бэлдээ бэшэбди, харин найрамдалай ехэ найр нааданда шэнгеэр түхеэрбэ гээшэбди. Эрхүүгэйхидтээ шэнэ бэлигтэниие, шэнэ дүршэл, мэдээсэлнүүдые дурадхахамнай, Байгал тойроод, холын Хитадай Арадай болон Монгол Уласуудаар таража түбхинэһэн буряадуудай һанаа сэдьхэл эблэрүүлхэ гол зорилгомнай гэжэ бата этигэнэбди.

Энэ ехэ наадамнай хабаадаһан хүн бүхэнэй ухаанда һайхан бодолоор халижа шэнгэһэй гэжэ хүсэнэбди!

Һайндэрөөр, хүндэтэ нүхэд!

 

Буряад Уласай соёлой сайд    Соёлма Дагаева   

 

05.07.2018