Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«АЛЕКСАНДАР НЕВСКИЙ» ШАГНАЛДА ХҮРТЭХЫН ТҮЛӨӨ МҮРЫСӨӨНДЭ ХАБААДАХА ХҮДЭЛМЭРИНҮҮДЫЕ АБАЛГА ДҮҮРЭБЭ


Энэ хадаа уран зохёолой ба үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай соносхоһон Оросой Холбооной «Александр Невский» шагналда хүртэхын түлөө түүхын-уран зохёолой мүрысөөн гээшэ.

2018 ондо «Александр Невский» шагналай мүрысөөндэ 200 гаран номууд хабаадана. Зохёогшодой дунда мэдээжэ түүхэшэдһээ эхилэн бэшэгшэд хүрэтэр нэрэнүүд бии. Москва, Ленинград хотонуудай хэблэлшэдэй (Молодая гвардия, АСТ-Эксмо, Питер, Вече б.б.), тиихэдэ түбһөө холуур байдаг можо нютагуудай хэблэлшэд (Татарстанай, Владимирай «Калейдоскоп», Петропавловск-Камчатскийн «Новая книга» б.б.) гаргаһан бүтээлнүүд болоно.

«Александр Невский» шангай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай мүрысөөндэ Оросой Холбооной 26 можо нютагуудһаа 50 хүдэлмэринүүд хабаадана. Тэдэнэй тоодо Оросой томо томо үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнууд – Гүрэнэй түүхын үзэсхэлэн дэлгэдэг газар, Гүрэнэй А. А. Бахрушинай нэрэмжэтэ театрай үзэсхэлэн дэлгэдэг түб газар, «Коломенский кремль» гэжэ дархан саазата үзэсхэлэн дэлгэдэг газар, Новгородой гүрэнэй нэгэдхэгдэмэл дархан саазата үзэсхэлэн дэлгэдэг газар, Ленинград хотын хэлхеэ холбооной, үхэр буунуудай сэрэгэй-түүхын үзэсхэлэн дэлгэдэг газар, тиихэдэ хэдэ-хэдэн багашагхан хэмжээнэй үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнууд – Новосибирск можын искитима хотын 2-дохи дунда һургуулиин, Үбэр-Байгалай хизаарай Петровск-Забайкальск хотын декабристнуудай үзэсхэлэн дэлгэдэг газар, Москва хотын А. Мирегэй ородой тобшо даража, хөөргэ татажа абяа гаргадаг хүгжэмэй зэмсэгэй үзэсхэлэн дэлгэдэг газар.

Мэнэ иигээд лэ, найман һарада «Александр Невский» шагналай түүхын-уран зохёолой мүрысөөндэ хабаадахашуулай обог нэрэ тунхаглагдаха, тэндэ мүрысөөн бүхэндэнь оройдоол 9 хүн орохо юм. Түрүүшын гурбан юһэн һарын эхеэр мэдээжэ болохо, илагшадые юһэн һарын 12-то ёһолхо юм.

Шангай жаса бүхыдөө 1 800 000 түхэриг юм.

 

17.07.2018