Байгша оной долоон һарын 20, 21-нэй үдэрнүүдтэ Уласхоорондын заншалта ехэ наадан үнгэрбэ. Энэ удаа ойн баярай 10-дахи ехэ наадан.

"/> НҮҮДЭЛШЭДЭЙ АЯ ДУУН. ОЙН БАЯРАЙ АРБАДАХИ

Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

НҮҮДЭЛШЭДЭЙ АЯ ДУУН. ОЙН БАЯРАЙ АРБАДАХИ


Байгша оной долоон һарын 20, 21-нэй үдэрнүүдтэ Уласхоорондын заншалта ехэ наадан үнгэрбэ. Энэ удаа ойн баярай 10-дахи ехэ наадан.

Юртэмсын бусайдаһан соо байдаг burunen.ru буудалай мэдээсэһэнэй ёһоор энэ үдэшэ 2 500 шахуу хүн зон хабаадаа юм байха, 800-гаад авто-унаа. 17 сагта Буряад Уласай соёлой сайд С. Б. Дагаева үгэ абажа, ехэ наада нээбэ:

– Манай ехэ наадандаа уриһан, тоглолтодомнай хабаадаха ёһотой айлшаднай барандаа ерээ. Эхэ байгаалимнайшье хайра туһаараа орхёогүй, бороогоороо арюудхан арамнайлаа, агаар сэлмэг, сэбэрхэн. Гайхалтай хоёр үдэр, хоёр үдэшэ урдамнай, харилсажа, хөөрэлдэжэ сэнгэебди. Эмхидхэлшэд айхабтар ехэ хүдэлмэри бүтээгээ гэжэ эли харагдажа байна, энэ хадаа ехэ нааданай зохёохы хуби, ажахын талаар хангалта, аюулгүйе сахилга – бултадаа ехэ нааданда хүхихэ, сэнгэхыетнай уряалжа байнал даа – гэжэ альга ташалган доро ехэ наадаяа нээбэ.

Нээлгын баяр ёһололдо мэдээжэ хүтэлэгшэд Мария Мордовская Владимир Петренко хоёр үгэ абажа, иигээд лэ эхилээ гээшэ.

Долоон һарын 20-до ехэ тайзан дээрэ манай болон хари оронуудай хүгжэмэй бүлгэмүүд болон гүйсэдхэгшэд наадаба. Эдэ: манай «Сагаан Турлааг», дулдыданги бэшэ Макс Fилини, дуушан Дашима шэнэ дуунуудтай, Тывагай гурбан дуушадай «Алаш» бүлгэм, Малайзиин The Venopian Solitude, 3rd line butterfly гэжэ Солонгос бүлгэм, тиихэдэ Монголой дулдыданги бэшэ The Colors. Үбэр-Байгалай хизаарай мэдээжэ хүгжэмтэ наада хүтэлэгшэ Хагани Гулиевай DJ-сет гэдэг түрүүшын үдэшын аяншадай «Һүүлшын тэмээн» болобо.

Бага тайзан дээрэ «Альмагама», «Tory Line», «Sunberry Band», «ИГРО» болон «Оранжевый кот» гэжэ гитарын дуунай бүлгэм гэгшэд наадаа.

Журам сахилгада анхарал ехэ хандуулагданхай байгаа. Эндэ Улаан-Үдэ хотын болон Загарайн аймагай дотоодын хэрэгүүдэй алба хэгшэд оролсоно. Эмнэлгын, түймэрһөө һэргылэлгын албанайхид байгаа. Үшөө тиихэдэ 60 гаран һайн дуратан зонхилжо, зхаабарилжа, ойлгуулан хэлэжэ байба. Хоол барижа боломоор 18 газар эмхидхэгдээ, тиихэдэ хүүгэдые һамааруулха газарнууд баһал байба.

Майхан татаха газарнууд хараалагданхай, өөһэдынхиеэ асаржа гү, али эндэһээ саг зуураар хүлһэлхэ арганууд хараалгдаһан байба.

Нэмэжэ хэлэхэдэ, гүнзэгы худагай уһан түлөөһэгүй элбэг, унаа табиха харууһатай газаршье байгаа.

Хоёрдохи үдэрэй нааданда 10 000 гаран харагшад сугларба гээд мэдээсэгдээ. Эдэ Вячеслав Бутусов «Наутилус Помпилиусай» мэдээжэ дуунуудые гүйсэдхөө.

Хоёрдохи үдэшын наадые Буряадай «Урагшаа» бүлгэм нээжэ, хойноһоонь Happy Juzz, Khoоmei Beat, Kilijek гэжэ Эрхүүгэй бүлгэм тайзан эзэлжэ гараа. Орой тээшээ тайзан дээрэ The Colors гэжэ сүлөөтэ бүлгэм, Монголой моринхууршадай мэдээжэ шуулган, эдээнэй хойноһоо Niciton. Буряад Уласта ерэхэ юм аа гү гжэ арбаад жэлнүүдэй туршада хүлеэлгэһэн Hanggai гэжэ Хитадай Арадай Уласай бүлгэм гаража наадаба гээшэ.

Хүгжэмтэ ехэ нааданай һүүл даража (хедлайнер) Вячеслав Бутусов дуулаба.

Сугларһан түмэниие амаршалхадаа:

– Буряад орон мандаха болтогой! Нева мүрэнэй эрьеһээ халуун амар мэндэ! – гэжэ эндэ хабаадалсажа байһан баяраа элирхэйлбэ.

Аяншадай буудалда болоһон үдэшые Кострома хотын «Ocean Jet» ба сахим хүгжэмшэдэй Shaman & Shartner хоёр дүүргэбэ гэхэ юм гү, хааба гээшэ.

Эндэ дуу хүгжэмһөө гадна наадан, зугаа ехээр дэлгэрээ. Буряадаймнай олон яһатан барандаа шаху суглараа юм бэшэ аал даа – элбэгээр дэлгэгдэһэн буряадуудай, шэмээшэгүүдэй, татарнуудай, украинынхидай заншалда эдеэ хоол, эндэ-тэндэ арадуудай заншалта нааданууд…

«Нүүдэлшэдэй ая дуун» 10-дахи удаагаа суглархадаа Буряадай арад түмэнэй, айлшадай сэдьхэлдэ иигэжэ һайн һайханай үрэһэ тарижа түгэсэбэл даа.

 

23.07.2018

Байгша оной долоон һарын 20, 21-нэй үдэрнүүдтэ Уласхоорондын заншалта ехэ наадан үнгэрбэ. Энэ удаа ойн баярай 10-дахи ехэ наадан.

" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj">