Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ОЛЕГ БАБУЕВАЙ ОРДЕН
2012 оной юһэн һарын 10-най үдэрэй Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай гар табилгатай Зарлигай ёһоор,  Буряадай Гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай артист, Россиин габьяата артист Олег Дамдинович Бабуевта Түрын дээдэ шагналнуудай нэгэн – Хани барисаанай орден барюулагдаха болобо гэһэн баяртай мэдээсэл дуулдаба.
Энэ наһандаа артстын мэргэжэлһээ ондоо мэргэжэл шэлэхэ арга байгаа гү, али оройдоол гансахан артист болохо харгы урдашни байһан болоно гү? – гэжэ Олег Дамдиновичһаа асууһамни:
– Хүдөө холын тосхондо адууша малша айлайда эрэ болоһон намда ямаршье мэргэжэл шэлэхэдэмни өөрэгүй байгаа. Дунда һургуули дүүргэхэдээ юушье хэжэ шадаха болонхой ябагдаа, хара багаһаа хэжэ дүршэшэнэ ха юмши даа. Алас-Дурнын урлалай дээдэ һургуулида шэлэн абалга соносхогдоод, ондоо бодол үгы, тэндэл туршаад үзэхэ юм байна гэһэн бодолтой Улаан-Үдэ ошоо бэлэйб… Тэрэ гэһээр лэ мэргэжэлтэ урлалай замаар мүнөө хүрэтэр ябагдажа байна.
– Тиихэдээ һургуулиин наһанһаа уран һайханай харалгануудта эдэбхитэй хабаадажа ябаһан, тайзан гээшэтэй яһала танил болонхой байгдаа юм ха юм даа.
– Тайгада хүн боложо үндыһэн намда, ондоогоор хэлэбэл тэрэ баабгайтаяа наадажа эрэ болоһон намда, дуулажа байха хоолойшье байгаагүй, гэбэшье нэгэтэ тайзан гээшэеэ үзэһэн хүм. 1960-дахи онуудай эхин багаар нютагаймнай эдэбхитэн, поэт Василий Аюшеев «Углуу газарай олзо дууһаа» гэһэн зүжэг бэшээд, тэрээнээ тайзан дээрэ табихадаа, эхин ангинуудай нэгэндэ һуража байһан намайе нэгэ рольдо оруулһан юм. Энэ зүжэг тосхоной клубта, хүдөө малшадай һууринуудта харуулагдадаг һэн, хүдөө гарахадаа үбэлэй янгинама хүйтэндэ намайе даха соо орёогоод, мотоциклдо хоёр хүнүүдэй хоорондо хабшажа һуулгаад абаашадаг юм һэн. Василий Арсалановичай энэ найдалда айхабтар ехэ баяртай, нүхэд соогоо артист болоһон хүн һанаандаа һүрхэйл ябагдаа. Дунда һургуулияа дүүргэтэрээ тайзантай танилсаба гээшэмни тэрэл юм. Владивосток хотодо нэгэдэхи курсэеэ дүүргэһэн, Ехэ-Сахиртаа ерээд амаралтада байхадамни Буряад театр гастрольдоо ерээ бэлэй. Яаралтайхан клуб гүйжэ ерээд, артистнарые хаража, тэрээн багаар орёолдожо байхадамни нэгэниинь: «Энэ буржагархан хара хүбүүн яаатараа энээгүүр эрьелдээд һаланагүйб даа. Наашаа болол даа, хэн гээшэбши?», – гэхэдэнь «Олег Бабуев гээшэб. Владивосток хотодо артистын мэргэжэлдэ һуража байнаб. Мүнөө зунайнгаа амаралтада гэртээ ерээд байнаб», – гэхэдэмни тэдэм, айхабтар энхэргэн боложо, намайгаа тайзан дээрэ урижа гаргаа бэлэй…
Олег Бабуев 37 жэлнүүдэй туршада таһалгаряагүй нэгэтэ шэлэһэн мэргэжэлдээ үнэн сэхээр алба хэжэ ябана. Хүнэй найдал харюулха гээшэ тон хүндэ, эсэстээ тон хүндэтэй. Манай харагшад ямар нэгэн зүжэг хаража һонирхохоёо театр ерэдэг, тиихэдээ энэ зүжэгтэ гү, али концертдэ Олег Бабуев наадаха гэжэ мэдээтэй һаань, зүжэг нааданаймнай ордон соо харагшадай олоороо орожо ерэһэниинь гайхалгүй байдаг. Ажабайдалай али элдэбээр гасаалхада, хүнэй абаралтай газарынь театр лэ байхадаа болохо, артистын байһан бүхыгөө үгэжэ байхада, урма зоригоо хүгжөөжэ гараһан хүнүүдэй хоорондын харилсааншье хубилдаг, ажал албандаашье амжалтань дээшэлдэг.
Бүхы наһаяа, эрдэм мэдэсэеэ, бэлигээ тайзанай эди шэдидэ, тайзанай нюусануудта, арад зондоо бэлэглэһэн Россиин габьяата артист Олег Бабуевай Хани барисаанай орден тэрэнэй харюусалгые бүри үргэхэ байха гэһэн найдал байна.      

18.09.2012 Автор: Николай Шабаев