Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад театр “Абьяас” гэһэн мүнөө үеын буряад пьесэ бэшэлгын лаборатори үнгэргэхэеэ байна


Тус лаборатори түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэхэнь гэжэ анхарал хандуулнабди.

“Абьяас” гэһэн зохёохы лабораториин зорилгонууд гэбэл:

- бэлигтэй залуу бэшээшэдые элирүүлгэ, бэдэрэлгэ;

- лабораторидо хабаадагшадые зүжэг бэшэлгын шадабарида һургалга;

- лабораторидо хабаадагшад дүй дүршэлтэй һургагшын хүтэлбэри доро өөрын зүжэг бэшэжэ һураха;

- буряад зүжэгэй урлалда шэнэ бэшээшэнүүдые хабсаралга, хабаадуулга.

Лабораторидо 40 наһа гүйсөөдүй, буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг хүнүүд уригдана. Энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха хүсэлтэй хүнүүд Буряад театрай хаягаар мэдүүлгэ оруулха ёһотой. Мэдүүлгэ соогоо өөр тухайгаа хөөрэхэ, энэ лабораторидо хабаадабал, ямар аялга зорилгонуудые урдаа табижа бэелүүлхэ тухай хараа бодолтоёо танилсуулан, мүнөө үеын буряад драматургиин байдал тухай бодомжолон эссе бэшэхэ.

Зохёохы лаборатори эмхидхэгшэд 15 хүниие шэлэн абажа, лабораториин I шатада уриха.

Түрүүшын шата хадаа – “Зохёохы һургалга”, дүй дүршэлтэй багшанар, драматургнуудай ударидалга доро тусхай һургуули гаралга. Сагай хугасаа: октябриин 17-һоо 27 болотор.

Хоёрдохи шата –“Пьесэ бэшэлгэ”, лабораторидо хабаадагшад һургагшатаяа зүбшэлсэн, өөрынгөө һанаһан аялгаар пьесэнүүдээ бэшэлгэ. Энэ дистационно түхэлтэй ажал. Сагай хугасаа: 2018 оной ноябрь һара – 2019 оной февраль болотор.

Гурбадахи шата – “Уншалганууд”. Бэлэн болоһон пьесэнүүдые Буряад театрай уран найруулагшад, зүжэгшэд зүжэг табилгын урда шүүмжэлэн уншаха, танилсаха. Сагай хугасаа: 2019 оной март һара.

Лабораториин хүтэлбэрилэгшэ – Мунконова Надежда Михайловна

Хандаха хаяг: Улаан –Үдэ хото, Куйбышевэй гудамжа, 38 гэр

Электронно хаяг: gbatd@mail.ru, zhahana@mail.ru, nbatorovna@gmail.com

Утаһан: 60-48-48, 8929-471-47-52

18.09.2018 Автор: Намжилма Цыденова