Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Буряад Уласай соёлой байшангуудай зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй бааза бэхижүүлхэ талаар программанууд бэелүүлэгдэнэ

Фото: burunen.ru
Фото: burunen.ru

Буряад Уласта хүдөө нютагуудта 453 соёлой байшан болон клуб ажалаа ябуулна. Эдэ бүгэдэ уласай соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын эмхинүүдэй бүридэлдэ оронхой. Хүдөө нютагуудай соёлой бүхы байшануудта мэргэжэлтэд дуталдана, зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй бааза хуушараа. Эдэ болон бусад шалтагаануудһаа боложо, 2017 ондо 8 клуб хаагдаһан байна.

Жэл бүри хэгдэдэг тоололгонуудай дүнгүүдээр, соёлой эмхи зургаануудай тоо хубилжал байдаг. Тиигэбэшье энэ талаар байдал һайн тээшээ хубилна. Аймагуудай засаг зургаанай болон ажаһуугшадай ашаар, хуушан клубууд заһабарилагдана, соёлой шэнэ байшанууд баригдана. Үнгэрһэн жэлдэ соёлой 10 эмхи нээгдээ.

2010 онһоо хойшо олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ аймагуудта уласай бюджетһээ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. 2017 ондо 52,5 сая түхэригэй тэдхэмжэ һомологдожо, 71 клуб һэльбэн шэнэлэгдээ, заһабарилагдаа. Ивалга аймагай Хойто-Бэе нютагта соёлой-тамирай түбэй барилга дүүрээ. «Буряадай соёл» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Бэшүүр аймагай Шэбэртын клуб болон Сэлэнгэ аймагай Селенгинск һууринай соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын «Жемчужина» түб зааһбарилагдаа.

Нютагай засагай байгууламжанууд болон ТОСууд 16 клубай ехэ заһабарида 7,4 сая түхэриг һомолһон байна. 2018 ондо Ярууна аймагай бюджетһээ һомологдоһон мүнгөөр, Иисингэ нютагта Соёлой байшан баригдажа, нээлгын баяр ёһолол эмхидхэгдээ.

2017 ондо Буряад Уласай 50 мянган хүнһөө бага ажаһуугшадтай хотонуудай соёлой байшануудай зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй бааза шэнэлхэ, хүгжөөхэ зорилготой «Нютагай соёлой байшан» гэһэн партиин федеральна түсэл улас дотор урагшатай бэелүүлэгдээ. Конкурсын хэмжээ ябуулгануудай дүнгүүдээр, Буряад Уласай соёлой яаман соёлой 15 байшанай зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй бааза бэхижүүлгэдэ мүнгэ һомолоһон байна. Тиихэдэ аймаг бүхэндэ үзүүлэгдэһэн тэдхэмжын хэмжээн 470,5 мянган түхэриг болоо юм. Байгша ондо 6,9 сая түхэригэй тэдхэмжэ соёлой 45 байшануудта хубаарилагдаа. Буряад Уласай солёой эмхинүүд болон энэ һлабариин хүдэлмэрилэгшэдые дэмжэлгын, урмашуулгын талаар грантын түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ, арадай уран бүтээл хүгжөөлгэдэ хубитаяа оруулһанай түлөө Гүрэнэй шангууд барюулагдана.

Хүдөө нютагуудай омогорхол

Хүдөө нютагуудай соёлой байшануудай ажалай хаһа сентябрь һарада эхилжэ, улас дотор гушанһаа дээшэ зохёохы бүлгэмүүдэй тоглолтонууд табигдаа. Эдэнэр булта арадай (жэшээтэ) гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэй.

2018 ондо уран һайханай арадай (жэшээтэ) 112 бүлгэм нэрэ зэргэеэ гэршэлһэн байна. Буряад Уласай хүдөө нютагуудта бүхыдөө соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын 2654 бүлэг ажалаа ябуулна, тэдэнэй 242-ниинь хүндэтэ нэрэ зэргэтэй юм. Гурбан жэлэй нэгэ дахин зохёохы бүлгэмүүд нэрэ зэргэеэ гэршэлдэг юм.

«Арадай», «жэшээтэ» уран һайханай коллективүүдэй зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдэй бааза бэхижүүлгэдэ «Буряадай соёл» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг. 2017 ондо энэ талаар 19,7 сая түхэриг һомологдоһон байна. 16.10.2018