cookies ip- - .
, .

Ү Ʌ

-Ү , һ ү , һ ү. Һ һ 95 .

үѳѳ 118 ү ү 1923 30- һ үүһ . 1934 -Ү һ, 1934 -Ү һ . 1937 11- - - 7- Үһ һ .

ү ү 1923 һ - - ү ү .

 

ү ,

ү .

үһ ,

ү һ һ .

 

ү ү

ү .

ү

үү .     

үөө ү, үөө ү үү ү һ, ү һ һ , ү ү ү , һ үүү ү ү , , ү, үүү ү .

ү үөө һ, үөө , , ү ү, , , үү, , ү үөө ү ү үүүүү , үү .

. ү 4 үһ һ . , , , . , һһ , ү үү һ .

, ү , һ . һ үү, , , ү .

ү һ һ үүһ. 1932 һ үөө һ () , һ .

1946 һ үү һ һ һ һ үүү, . , 1945 һ 1965 һү үөө, һ . һ , үү : - , - , , , .  

1990 һ -һ , үүү , , үөө.

2002 һ Үһ үүү һ өөөө.

үөө һ һ .   

100 һ үү ү һ , ү ү , үү 1926 - һ һ үү. һ һ һ үүү һ , 17 ү, , , , , ү , ү , , үү .

һ , , үү , . үөө ү -, .

ү үh h hү үү h . үү h h үүү ү , h h ү үүүүү .  

ү үh ү , ү үү, ү, . үү үү h ү , h h 40 үүү ү . ү h үү h , үү h .

үөө h h h ү, ү h . Ү ү !

h, , үh, 29- -h h 25, h h 80 . h үү h .
үh . , , , үү, үү ү үөө . һ . , , ү .
Үһ . үү , 2- һ 9- ү һ . ү үүү : , , , һ, , үү, үһ
өө һ үһ ү . 29- һ ү . үөө һ . .
үүүүү ү, ү һ .

1921 һ ү - ү һ һ үүү һ үү. , 1923 - , һ -Ү (үөө -Ү) үү, - Ү , .

, - ү һ үүү - ү ү , - ү үүү һ. - ү , , ., , , , , , , , -, , , ү үһ үү.

1990- ү ү һ ү һ үөө, ү , һ , , , һ .                   

2018 үү һ ү һ үһ ү һ 100 - , үү .       

1960-61 , 31- 162 ү , , ү -ү һ үүү . 1961 үүү .   

 

ϸ , , , , . үүү үү , , , , , . 1970 , ү һ .

үүү, ү ү , , , , , , , , ү ү һүү ү һ.

һ һ , - ү үүү үү . һүү ү үүү һ һ һ .

Ү үү үһ үүү һ ү ү үөө , һ үөө .        

h 85 , 86- һ һ ү һ . 1932 һ һ үөө ү ү, ү үһ өө, , үөө, ү .

1934, 1936 үh h h үүү h , үү үөө ү . . h өөh ү , үөө h h hү , ү , , , , ϸ , , .

h hh ү ү, h, -Ү hh h үөө ү үөө ү .

ү , ү . үүү , h үүү . . ү h, , h, үү үү . . 86 үү h hү ү, ү үү .

, h ү, , , h ү h, , ү , , , үөө ү үүү , -, ү үү h үh ү .

үү һ , ү һ , үү :

, ү, үү , ;

, үү ү , үөө ү ү ү үөө һ ;

;  

һ . 10 , үү.         

үөө ү , . үү , һ ү ү ү .

һ ү үһ һ һ . ү үһѳѳ , һ үүү ү һ һ .

үү ү, ү , һ һ.

үү , , һ үү . , ү ү ү үһ һ үү үү.

һ һ ү . үѳѳ үѳѳ , ү ү һ . һ , һ ү . 3D ү ү үүү ү өөөөүү үөө.

- үү -Ү 2016 9 һ 1- һ үү.

- һ үү , Ү- һ ү ү . ү 15 үөө ү үү .

- һ ү ү , үү, , һ, үөө , һ .

- ү : 1) -Ү 90.8 ; 2) buryad.fm ; 3) -401 һ ү үү ү ; 4) -Ү - һ 303 .

һ ү - ү үү ү .

үөө һ үү :

= Һ һ үү үүү : 29 һ, 23 . 48 ү .

= һ һ һ 39 һ , 35 . 27 ү .

= Һ ү , 51 ү , һ 12 ү ү .

= Һ һ ү һ 32 һ .

, , ү ү, ү һүү ү һ , ү ү һ үү . ү ү ѳѳ , , ү ү, һ, ү һ һ үү .

һ ү, ү һ, ү һ, ү ү ү ѳѳ , ү.

ү үү ү !

 

үүү ү һөө , үөө һ үүү ү ү . ү h үөө h үүү үү ():

1. үү h ү , ү һ ү, ,

2. ү үүү, h h (), ,

3. -Ү ү ү .

 

ү ү:

4. .

һ , үѳѳ .

3- үһ һ һ -Ү үүү ү.

ү:

III һ 20- һ,

II һ 32- һ,

I һ 47- һ.

ү һ 5-6- һ үһ үү һ үүү, . :    

III һ 20- һ һ, ү: , ,

III һ һ- һ, ү: , ,

II һ 25- һ, ү: , ,

I һ 32- һ, ү: , .

8-, 9- h үh -Ү h үөө үүү ү һ :

III h 32- h 8 » h , -Yөө h үөө үөө. ү: , , ,

II h 35- h 8 h ,

9 h -Y үүh h ү үөө. ү , ,

I h 49- h ү ү ү . ү , , .                                 

h 2018 () h үөө :

III h .

III h ;

II h ;

II h ;

I h .

, һ һөө һ , һ үүүүү үү һ ү үөө үүү h :

3- һ 104- . ү , һ ү ;

2- һ һ 70- , ү , ү ;

1- һ һ һ 35- . үү һ ү.

һ :

- ү үүүүү үү һ 62- , ү , , Һү .

- ү һ 72- , ү , ,

һ 15- , ү , , .

- һ һ 47- , ү , , .

- һ үөө һ 3- , ү , , .

һ ү () Үһ һ үөө .

Өөөө 30 ү һ һ. һ һ һ .

үөө һ һ .

ү :

I һ

II һ

III һ

ү :

Үһ һ үү :

 

Һ үүү , h үөө , үһ , , үү үүү !

3- , үү ү h  
2- -, үү- ү h

1- , ү h

Ү ү һ үүү, һ .

Һ үөө һ һ һ - һ. ү ү .

Үһ үү үһ ү үѳѳ , :

. үүү, үѳѳ һ .

ү , үһ , ү , , ү ү, ү һ ү, үү һ үү ү, , үһ , ү үһ h ү һ ү .

Ү ү һ үү . ү ү ѳѳ , , ү ү, һ, ү һ һ үү, ү һ, ү ү ү ѳѳ , ү.

ү үү ү !

29.10.2018 :