Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«УЯН СЭДЬХЭЛЭЙНГЭЭ ХҮГЖЭМ ДУУЕ УГ ГАРБАЛДАА ЗОРЮУЛНАБ»


Байгша оной ноябриин 23-да Буряадай дуури бүжэгэй театрта иимэ нэрэтэй үдэшэ үнгэрхэнь.

Энэ хадаа Буряад Уласай арадай зүжэгшэн, Агын тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Эржена Базарсадаевагай ойн баярай зохёохы үдэшэ гээшэ.

Олон жэлнүүдэй туршада суг ажаллажа байһан нүхэрөө дэмжэжэ, энэ үдэшын туршада олон олон, һонин һонин дуушад тайзан дээрэ һэлгэлдэхэ байха: буряад Уласай габьяата зүжэгшэн, Cardiff Singer of the World мүрысөөндэ илажа, дэлхэйдэ мэдээжэ дуушан боложо тодорһон Ариунбаатарын Ганбаатар, Оросой Холбооной шабьяата зүжэгшэн Дамба Занданов, буряад Уласай арадай зүжэгшэн Марина Коробенкова, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэд Михаил Пирогов, Данзан Бальжинимаев болон бусад.

Үшөө тиихэдэ Монгол ороной дуушадай мэдээжэ бүлэг «НЮАНС», Монгол Уласай гол дуушад Эрдэнэтуяагийн Балгансүрэн, Монголой эрхим соёлшо, «Алтан гадаһан» орденто, София хотын хүгжэм дуунай ехэ һургуули дүүргэһэн, Элвис Преслиин маягаар дууладаг Жаргалсайханай Чингис.

Хүгжэмэй шуулгые хүтэлэгшэд Буряад Уласай урлалай габьяата ажал ябуулагша Валерий Волчанецкий, Оросой Холбооной урлалай габьяата ажал ябуулагша, Эрхүүгэй хүгжэм дуунай байшангай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Илмар Лапиньш.

Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн Дарима Линховоин Оксана Лушникова хоёр энэ үдэшые хүтэлхэ юм.

Эржена Базарсадаева Буряад ороной харагшадта 1995 онһоо, Нижний-Новгород хотын М. И. Глинкын нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай ехэ һургуули дүүргэжэ ерэһээр, мэдээжэ болоһон юм. Үсэд нэтэрүү абари дээрээ дууша зүжэгшын үргэн шадабаринуудтай залу дуушанай манай театрай гол дуушадай нэгэн болоһон ушар оройдоошье гайхалгүй. Ажалда абтажа ороһоор Карменэй, Азученын, Ульрикын, Солохын, Хивриин, Газарай Һүнэһэнэй, Хатанай дүрэнүүдые хадуугдаха шадамараар гүйсэдхэжэ байдаг. Театрайнгаа тоглолтонуудта А. П. Бородинай, П. И. Чайковскийн, С. В. Рахманиновай, М. П. Мусоргскийн, Ородой болон Буряадайнгаа хүгжэм зохёогшодой дуунуудые гүйсэдхэжэ байдаг.

Эржена Кимовна абынгаа, СССР-эй арадай зүжэгшэн Ким Иванович Базарсадаевай нэрэмжэтэ соёлой жасын юрэнхылэгшэ юм. Энэ жасын эмхидхэлгээр Уласхоорондын хэмжээнэй 5 мүрысөөнүүд үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдөө. Хүгжэм дуунай дээдэ һургуулинуудай бэлигтэй оюутадта тэдхэмжэ үзүүлэгдэжэ байдаг, Буряад Уласһаа, Үбэр Байгалай хизаарһаа, Монгол оронһоо һуража байдаг оюутадай тоглолтонуудые саг үргэлжэ эмхидхэжэ байдаг юм.


09.11.2018 Автор: Николай Шабаев