Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАДАЙМНАЙ УРАН ШҮЛЭГШЭД ОРШУУЛАГШАДАЙ ХУРАЛДААНДА ХАБААДАБА


Оросой арадуудай хэлэнүүдһээ оршуулгын хуралдаан ноябриин 21-24-нэй үдэрнүүдтэ Москвада, А. П. Боголюбовай нэрэмжэтэ уралалай номой һанда үнгэрөө.

Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлгээр «Буряадай соёл 2018 ондо» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ уран шүлэгшэд Елена Жамбалова Анна Банаева хоёр уран зохёол Оросой арадуудай хэлэнүүдһээ оршуулагшадай хуралдаанда хабаадаа. Энэ хуралдаае СЭИП (ниитэ-эдэй засагай ба ойлгосын түлэбүүдэй жаса) Москвада эмхидхэжэ, А. П. Боголюбовай нэрэмжэтэ номой һанда үнгэргөө.

Хуралдаанай талмай дээрэ Оросой нютаг можонуудһаа сугларһан оршуулагшад оршуулгын аргануудые бэеэ бэендээ харуулаа.

Оросой үндэһэн арадуудай хэлэнүүдһээ ород хэлэндэ оршуулга, үндэһэн уран зохёол дэлгэрүүлгэ, хүнэй соёлой юртэмсэ үргэдхэлгэ – энэ хуралдаанай гол зорилго болоо.

Түүрэг, финн-угор, Ураалай болон Хойто Кавказай арадуудай хэлэнүүдһээ оршуулгын аргануудые харуулжа оршуулагшад оролсоо.

Елена Жамбаловада буряад уран шүлэгшэ Борис Сыреновэй гурбан шүлэгүүдые оршуулхыень дурадхаһан байгаа. Оршуулгануудые зүбшэн хэлсэлгэдэ Оросой Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Бүхэдэлхэйн ПЕН-клубай гэшүүн Амарсанаа Улзытуев хабаадалсажа, Еленын оршуулгада үндэр сэгнэлтэ үгөө, тэрэниие үнэхөөр «уран үгын эзэн» гэжэ нэрлэбэ.

Хуралдаанай үедэ эндэ хабаадагшад англи хэлэнһээ оршуулдаг оросой оршуулагша, «Хари хэлэнүүд дээрэ уран зохёл» гэжэ һэтхүүлэй ахамад хинагша Александар Ливергантын элидхэл шагнаа. Гадна зохёохы уулзалгануудта ород уран шүлэгшэ, оршуулагша, богони хэмжээнэй зохёолдо дүйтэй «Интерпоэзия» гэжэ уласхоорондын хэмжээнэй һэдхүүлэй харюусалгата секретарь, Оросой Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Уласхоорондын сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн Лилия Газизова хабаадалсаа.

 

05.12.2018 Автор: Николай Шабаев