Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ТӨӨДЭЙ» ЭРХҮҮГЭЙ ҮЗЭСХЭЛЭНДЭ


Шэмэглэдэг уран зурааша Ирина, Ольга Ертахановануудай хубиин үзэсхэлэн Эрхүүдэ дэлгэгдэжэ, байгша оной декабриин 15-һаа гараха жэлэй февралиин 17 болотор харагшадые угтажа байха.

Эдэ басагад IOErt. (ИОЕрт.) гэжэ зохёохы ажалтанай нюуса нэрэтэй хүдэлжэ байдагууд. Шэнэ хүдэлмэринь харагшадые үбэлэй үльгэр руу абаашана.   Тэрэнь сахим аргаар гэхэ гү, али тоо дээрэ үндэһэлдэг сахим түхеэрэлгэ дээрэ бүтээгдэдэг байха юм (digital art.). Эрхүүгэй нефтиин хамжаан үзэсхэлэн дэлгэхэ хэрэгтэ дэмжэн оролсоһон байна.

Ертахановануудай зурадаг маяг танюуһатай болонхой, тэдэнэй ажалнууд дэлхэйн зондо мэдээжэ. Хоёр басагадай зурагууд дэлхэйн үзэсхэлэнгүүдтэ олон тоото мэдээжэ зурааша, барималшадай (Зоригто Доржиев Даша Намдаков б.б.) хүдэлмэринүүдтэй зэргэлээд табигдадаг болонхой. Һүүлэй үедэ басагад номуудые шэмэглэнэ. Хүүгэдэй хэдэн номуудые гаргаа, тэрэ номуудыень хүүгэдшье, ехэ зоншье адлил гэртээ абаад гоёшоожо байхаар шэмэглэгдэһэн байдаг. Номуудайнь түлэбүүд Англиин номуудай хэблэлнүүдэй үзэсхэлэн дээрэ табигдаа бэлэй.

Хүдэлдэг, ябадаг зурагуудые бүтээжэ Великобританиин Борнмудай уралалай ехэ һургуулида (Arts Bournemouth University) һураа, тиихэ үедөө өөрын богони хэмжээнэй фильм бүтээһэн юм. Эдэ хоёрой үбэлэй үльгэр руу оролготой үзэсхэлэн Эрхүү хотодо түрүүшынхиеэ дэлгэгдэнэ. Эндэ үшөө Англида байхадаа бүтээһэн «Снежная королева» («Саһан хатан хаан») гэжэ номой шэмэглэл баһал дэлгэгдэхэ юм.

Хүдэлмэринүүдээ бүтээхэдээ урданай домогууд, онтохонуудай удхаар байгуулдаг, тэдэнь амидыран, хүдэлжэ байхаар бүтээгдэһэн юм ха.

Үзэсхэлэн дэлгэхэ түлэб «Ханхалаев» (Москва) гэжэ үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай дэмжэлгээр үнгэрхэ.

Энэ үзэсхэлэн наһанай илгаа үгы, бултанай орожо харахада болохо юм.

Орожо харахын үнэ 50-150 түхэригтэ.

Энэ үзэсхэлэн Эрхүү хотодо иимэ хаягаар үнгэрхэ гэбэл:

Октябриин Хубисхалай гудамжа, 3-дахи гэр (ул. Октябрьской Революции, д. 3)

Асуудалай гарабал иимэ утаһаар хонходооройт: (3952) 75-60-30

06.12.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба