Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ДЭРЭЭНҺЭЭ ЭХИТЭЙ АЛДАР БЭЛЭЙ


Оросой Зүблэлтэ Холбооной габяата зүжэгшэн Буянта Аюшин мэндэ ябаа һаа, эдэ үдэрнүүдтэ 95 наһанайнгаа ойе угтажа байха бэлэй.

Теэд, мүнхэ бэшэ бэеын ошоходо тэрэнэй байгуулһан, бүтээһэн, арадайнгаа дунда орхиһон алдар нэрэнь мүнхэ үлэнэ гээбы даа.

Буянта Григорьевич Аюшин 1923 оной декабриин 15-да Хурамхаанай аймагай Дэрээнэй сомоной харьяата һууринда түрэһэн, дунда һургуулияа Хурамхаанда дүүргэһэн байгаа. Айхабтар һүбэлгэн ухаатай, хамаг юумые тэрэ доронь ойлгоодхидогоороо бусадһаа илгардаг байһан юм. Хожомоо, Буряадайнгаа театрта ажаллажа байхадаа, бүхэли зүжэгүүдые, зүжэгшэн бүхэнэй хэлэхэ үгэнүүдые нэгэдэхи-хоёрдохи уншалгануудһаал сээжэлдэжэрхидэг байһан гэдэг. Хэлэндээ бэрхэ, шүлэг, баснинуудые зүбөөр, гоёор уншаха, хатархадаа бэрхэ залу һургуулияа дүүргэжэ гарана. 1939 оной Түрүүшын Декадада бэлдэлгын үедэ Улаан-Үдэһөө хэдэн мэргэжэлтэд бэлигтэниие бэдэржэ Хурамхаанай аймаг ошоһон, тиихэдээ Хурамхаанай залуушуул сооһоо Сэсэг Базарова Буянта Аюшин хоёр шэлэгдэһэн байдаг.

1940 ондо Буянта Аюшин ГИТИС-тэ һураха гэжэ ороод, байдалай хүндэһөө боложо орхиһон, хожомынь, дайнай һүүлдэ ошожо ороод, 1952 ондо улаан үнэмшэлгэтэй түрэл театртаа бусажа ерэһэн юм. Уран зохёолдо ехэ һэдэбтэй байһан бэлэй. Багахан, илангаяа хүүгэдтэ гэжэ үгүүлэлнүүдые бэшэхэ. Амжалтатай ябаһан зүжэгшэдөө айхабтараар магтаха, дэмжэхэ һайхан сэдьхэлтэй хүн байһан гэдэг. 1959 оной Хоёрдохи Декадада хабаадалсаһан юм. Тэрэнэй дүнгүүдээр «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденоор шагнагдаа бэлэй.

Буянта Григорьевич Аюшинай табиһан зүжэгүүд мүнөө хүрэтэр аха наһатай харагшадай, театрайхидай зүрхэ сэдьхэлһээ гарадаггүй, аргатайл газартаа үргэлжэ дурдажа, эрхим найруулагшаяа дурсажа байдагууд. Тэрэ үндөө табиха зүжэгүүд олон байгаа, Буряадаймнай уран зохёолшодой ехэ олоор, тон эдэбхитэй бэщэжэ байдаг үень байгаа. Гадна өөрөө бэрхэ зүжэгшэн байһан юм. Тайзан дээрэ 30 гаран дүрэнүүдые байгуулһан байдаг. Хэдэн фильмнүүдтэ наадаа.

Юрэдөө, Буянта Аюшин заха хизааргүй бэлигтэй найруулагша гэжэ театр соогоо, улас түрэдөө домог болон үлэһэн юм.

20.12.2018 Автор: Валентина Бабуева - заведующая музеем ГБАТД имени Хоца Намсараева, заслуженный работник культуры РБ и РФ, кандидат культурологии