Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай шэнэ жэлэй амаршалга


Эрхим хүндэтэ нүхэд!  Иигээд лэ үшөө нэгэ жэл түүхэдэ орожо һуурияа эзэлбэ. Үнгэрһэн жэлнай юрэнхыдөө манай уласта яһала һайн үрэ дүнгүүдтэй байгаа. Эхэ Буряадайнгаа эбтэй эетэй олон яһатан ажаһуугшадые соёлой һалбариин ажаллагшадай нэрэһээ гаража байһан Шэнэ жэлээр, 2019 оноор үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб!

Арадай ажахын олон шэглэлнүүдэй нэгэн болохо соёлой һалбарида үнгэржэ байһан жэлнай урагшатай жэл байгаа гэжэ тэмдэглэнэб. Жэлээ үдэшэжэ байхадаа бидэ гэдэргээ эрьежэ хараха заншалтайбди: соёл, уралалай ажал ябуулагшад бусадай амарха үедэ ажалдаа байдаг ха юм даа, тиигэжэ үнгэрһэн жэл соо олон тоото соёлшодой хэһэн бүтээһэн бага бэшэ. Хэдэ хэдэн соёлой гуламтанууд шэнээр баригдажа гү, али үндэһөөрөө һэльбэгдэн заһабарилагдажа, үүдэнүүдээ сэлибэ. Үшөө хэдэн тиимэ гуламтанууд ээлжээндээ байна, гараха жэлэй түрүүшын һарануудта нээгдэхэ байха.

Мэргэжэлтэ уралалаймнай хүдэлмэрилэгшэд сэдьхэлэйнгээ баялигые хүн бүхэндэ үгэжэ, баяр баясхалан бэлэглэжэ, зүжэгүүд болон тоглолтонуудаа элбэгээр дэлгээ, олон тоото харалган-мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадалсажа, уласайнгаа нэрэ һүлдые Оросой Холбооной, мүн уласхоорондын хэмжээндэ үргэжэ ябаа. Эндэ тусагаар зон ажалладаг, байгаалиһаа үршөөлтэй бэлигтэй, гоё һайханиие анхарха онсо өөрын оньһотой. Тиимэһээл манай соёлшод дэлхэй дүүрэн Буряадаа түлөөлдэг, дэлхэй дүүрэн мэдээжэ болгодог.

Он жэлэй һэлгэлдээн дундуур түрэл соёлшодоо үгын һайханаар үргэн магтажа, юрөөлэй һайханаар юрөөн амаршалнаб: ажалдаа амжалтатай, үндэр нэрэтэй, солотой, энхэ мэндэ арад түмэндөө албаяа хэжэ, омог дорюун, хүгтэй хүхюутэй ажаһуугыт даа! Бүхы соёлшодтоо зохёохы эрмэлзэл, тайбан байдал, инаг дура, жаргал хүсэнэб!

Гаража байһан жэлнай Оросой Холбоондо Театрай жэл гэжэ соносхогдобо гээшэ. Энэ ушараар мэргэжэлтэ театрнуудаймнай, тоглолтонуудые дэлгэдэг гүрэнэй эмхи зургаануудаймнай зүжэгшэд алишье талаһаа дэмжэлтэнүүдтэ хүртэхэ бэзэ гэһэн найдал байна. Эндэ гансашье шэнэ һонин зүжэгүүд табигдаха гэжэ хараалагдана бэшэ, үшөө тиихэдэ театрай бүхыдөө хүгжэлтэдэ ехэ анхарал хандуулагдаха юм. Оросой Хобоон Наран Улас хоёрой бүжэгэй түрүүшын харалга-урилдаан, март һараһаа ноябрь болотор орон дотор театрай ехэ марафон болон бусад олон, һонирхолтой хэмжээ ябуулганууд хараалагданхай. Хүдөөгэй арадай театрнуудшье анхаралһаа үлэхэгүй байха.

Шэнэ жэлдээ шэнэ эршэтэй, ухаан һонор, уран бүтээл үндэр һуугты, хүндэтэ нүхэд, Шэнэ жэлээр, шэнэ жаргалаар!

30.12.2018