Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БАЙГАЛ ТОЙРОҺОН АРАДУУДАЙ ТҮҮХЭ, СОЁЛ ХАДАГАЛАГШАД ДЭМЖЭГДЭХЭ


Байгал тойроһон арадуудай ажабайдалай үзэмжэ дэлгэдэг газарта жэлэй туршада 100 000 хүн орожо байдаг юм.

Буряад Улсай соёлой гуламтануудай дунда энэ эгээл олон хүнүүдые хүлеэжэ абадаг газар болонхой.

Эндэ Оросой Холбооной удхатай түүхын ба соёлой 22 хүшөөнүүд тоологдодог юм. Тэдээн соо 18 000 гаран үзэмжын юумэнүүд дэлгээтэй юм байна. 2018 оной туршада 118 000 хүн орожо хараба гээд тоологдоһон юм.

Эндэ шиидхэгдэхэ асуудалнууд айхабтар олон. Урданай барилганууд һэльбэгдэхэ шэнэлэгдэхээр болошонхой, эндэхи эмхи зургаанай хүтэлбэри һуужа хүдэлхэ өөрын байрагүй.

Сергей Мещеряков, Байгал тойроһон арадуудай ажабайдалай үзэмжэ дэлгэдэг газарай захирал: «Бүхы юумэмнай хуушаржал байна. Анхаралдаа абаагүй һаамнай, һандаржа һалахань лэ даа. Юушьегүй үлэхэдөө хүрэжэ байнабди. Хоёрдохи асуудал гэбэл, эндээ үзэсхэлэн дэлгэхэ талмайнууд үгыбди. Анхаралдаа абыт гэжэ Арадай Хуралда ханданабди. Байһан юумэнүүдээ хадагалжа байха гэршье, таһалгашье үгы. Эндэ тусагаар доторой уларилтай байра хэрэгтэй ха юм даа.» 

Николай Емонаков, Буряад Уласай Соёлой яаманай сайдай орлогшо: «Буряад Уласай Үндэһэтэнэй үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай барилгатай суг эдэ асуудалнуудые зэргэ шиидхэ тухай бодожо үзэхэбди. Эндэхи үзэсхэлэнгүүдые хадагалха газар олдохо байха. Тэрэ «Бизнес-инкубатор» гээшэдэ нэгэ байра үгтэнхэй. Энэ жэлэй нэгэдэхи кварталда нээхэ тухай шиидхэбэри абтанхай. Шиидхэхээр болоһон зүб асуудалнууд гаража ерээд байна, эндэ байһан амитадайшье байдалда һаналаа табихаар болоо. Бүхы хүдэлмэри хэжэ гарахын түлөө 60 000 000 (60 сая) түхэриг мүнгэн хэрэгтэй болохо.» 

Зоригто Цыбикмитов, Буряад Уласай Арадай Хуралай һан жасын, албан татабариин болон мүнгэ һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ: «Энэ гаргашые шата шатаар хубаажа үгэхэ тухай бодомжолоё. Жэлдээ 20 сая гээдшье гаргашалхые бодоходо яахаб? Мүнгэнэй бии болоходо юунһээншье эхилээд хэжэ захалхада болохо ха юм. Иимэ байдалтай байхадань мүнгэ һомолоогүйдэ аргагүй гэжэ эли байна. Хороонойнгоо һаяын зүблөөндэ энэ асуудал табижа, хаража үзэхэбди. Яабашье Байгал тойроһон арадуудай ажабайдалай үзэмжэ дэлгэдэг газар Арадай Хуралай анхаралгүй үлэхэгүй гэжэ найдуулнаб.» 

24.01.2019