Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ САЙДАЙ САГААН ҺАРЫН АМАРШАЛГА


Амар сайнууд, уужам дэлгэр Буряад ороноймнай аха захатан – hахал сагаан үбгэжөөлнүүд, hаншаг сагаан төөдэйнэр, нютагаймнай арад түмэн, холоойроhоо буужа ерэhэн айлшад!

Он жэлнүүд һэлгэлдэжэ, хүн түрэлтэнэй үнэн нүхэр нохой жэлнай үнгэрөөд, баян тарганараа гайхал болоһон гахай жэл гарахань гээшэ!

Энэ үедэ сэдьхэл зүрхэмнай баяраар халижа, дотороо бүтүүхэн hэгшэжэ захалдаг гээшэбди.

Сагаан дэлхэймнай аажамхан жамаараа эрьелдэн, угһаа малша алдартай буряад зоной мал һүрэг тобир тарган түлжэжэ, сагаан эдеэнэй дэлгэрхын эхин хаһада угсаата арадаймнай угтажа байдаг Сагаан һараар, Сагаалганаар Буряад Уласай бүхы соёлшодой зүгһөө үргэн ехэ Буряадаймнай, хүршэ хүбөө можо нютагуудамнай арад зон, жаргалаар, баяраар билтарма дүүрэн найрай амар мэндые тогтоожо хайрлыт, үнэн сэдьхэлһээ хани халуунаар амаршалнаб!

Жэл бүри хамаг этигэл найдалаа бүхы һайн һайханда зорюулан, хүршэ арадуудтайгаа нэгэ хүн шэнги угтажа байдаг Шэнэ жэлнай шэнэ найдалаар эрьег лэ! Шэнэ жэлээр, хүндэтэ нүхэд, Сагаан һараар!

Үдэр бүри үнэтэй үгэ дуулажа, һара бүри һайхан үгэ дуулажа, наранай толо хаража, наһанай үндэрые дабажа, дундагүй дүүрэн, дутуугүй хүсэд, дүрбэн тэгшэ жаргалтай ябыт даа!

Ямаршье баян, ямаршье hайхан нютаг гээшэб даа эхэ түрэл Буряаднай! Бүхы Буряадайнгаа агууехэ хүбүүд басагадаар омогорхожо ябадаг гээшэбди.

Азатай ябагты, амжалтатай, энхэ элүүр ябыт даа, хүндэтэ нүхэд! Соёл урлалай ажалтадта наһанай эсэс гэжэ байдаггүй, түрэл арадтаа үшөөл олон ехэ ехэ хүдэлмэринүүдые байгуулжа, бэлэглэжэ байхыетнай хүсэнэб!

Гарахаяа байһан гахай жэлээр хани халуунаар амаршалаад, элүүр мэндэ, энхэ амгалан, сэдьхэл дүүрэн, hанаан тэгшэ, налгай жаргалтай ажаhуухыетнай хүсэнэб! Буруунтнай бужуугүй булшантай, даагантнай даахигүй далантай, лагшам бэе хүнгэн, амар амгалан, тайбан шэнэлээрэйт! Нэрэ дээрэтнай хэшэг хубиин туяа, харгыдатнай этигэл найдалай алтан зула хэтэ мүнхэ бадаржа байхань болтогой! Сагаан hараар!


Соёлой сайд Соёлма Дагаева  

04.02.2019