Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ТЕАТРАЙ ЖЭЛЭЙ ҺҮЛДЭ ТЭМДЭГЫЕ УЛААН-ҮДЭ УГТАЖА АБАХАНЬ


Февралиин 20-до Улаан-Үдэмнай Театрай жэл гэжэ соносхогдоһон энэ жэлэй Шэтэһээ дамжуулагдаһан һүлдэ тэмдэгые угтажа абаха.

Энэ ехэ хэмжээ ябуулга Оросой дэбисхэр дээрэ «Театрай марафон» гэжэ нэрлэгдэнхэй, энэ марафоной һүлдэ тэмдэг зүүн зүгһөө – Владивосток хотоһоо январиин 18-да нарантай суг мандажа, нарантайгаа суг баруулха замдаа олон тоото хотонуудта тогтоһоор, тайзан дээрэ нээлгын-үдэшэлгын баярай хэмжээ ябуулагнуудые үнгэргэһөөр, тоглолтонуудаа дэлгэһээр, бүхэли жэлэй туршада ябажа, оронойнгоо эгээл баруун захын Калининград хүрэжэ, тэндэһээ ниислэл хотодоо ерэжэ дүүрэхэ ёһотой юм. Замдаа 85 тойрогуудаа алгадлангүй, орон соогуураа театрһаа театр хүрэжэ, 100 театрнуудай тайзан дээгүүр үнгэрхэ юм байгаа.

Үбэр Байгалай хизаарһаа асарагдаһан Театрай жэлэй һүлдэ тэмдэгые Хуса Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрай тайзан дээрэ буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева угтажа абаха, удаань февралиин 23-да манай «Үльгэр» театр энэ һүлдэ тэмдэгыень абаад Новосибирск орохо, тэндэ Соёлма Баяртуевна Новосибирск можын Соёлой сайдта дамжуулжа үгэхэ байна. Театрнай Новосибирск ошоходоо гурбан зүжэгүүдээ абаашажа, Новосибирскых хүүгэд болон эдир харагшадта дурадхаха юм: «…и звали его Домино», «Руслан и Людмила», «Дюймовочка или Колыбельная для мамы».

Марафоной замаар Шэтэ хотоһоо Улаан-Үдын эдир харагшадта асарагдаха зүжэгүүд гэбэл, «Тридевятое царство» февралиин 20-22-ой үдэрнүүдтэ, «Маленький принц на планете Земля» февралиин 20-до 16:00 сагта Х. Намсараевай театрай тайзан дээрэ. Зүжэг 45 минуута соо үргэлжэлхэ, 10-һаа доошо наһатай харагшадта хорюултай. Февралиин 21-дэ 13:00 сагта «Үльгэр» театрай тайзан дээрэ «Сказка о рыбаке и рыбке», 5 наһанһаа дээшэ хүүгэдтэ, 45 минуута соо үргэлжэлхэ. Тэрэл тайзан дээрэ февралиин 22-то мүн лэ 5 наһанһаа дээшэ хүүгэдтэ «Гадкий утёнок» гэжэ хоёр үйлэтэй 55 минуута соо ябаха зүжэг табигдаха.   

15.02.2019 Автор: Николай Шабаев