Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

НАРАНАЙ МАНДАХА НЮТАГҺАА САГААН ҺАРЫН МЭНДЭ!


Монголой Сүхэбаатар аймагай хүгжэмтэ-драмын театр Буряад орондо айлшалхань.

Монгол Уласай зүүн урда, Хитад Уласай хилэ зубшан оршодог Сүхэбаатар аймагай хүгжэмтэ-драмын «Жаахан шарга» гэһэн театр февраль һарын хуушаар «Наранай мандаха нютагһаа Сагаан һарын мэндэ-ээ!» гэһэн ниитэ гаршаг доро концерт-наада Буряад ороноймнай харагшадта анха түрүүшынхиеэ дурадхахань.

Энэ концерт-нааданда монгол арадай уртын, арадай, болон мүнөө үеын дуунууд, үндэһэн харагшын сэдьхэл уяруулха шэдитэй уян нугархай бүжэг-хатарнууд элбэг байха.

Айлшадаймнай наадан Хуса Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драмын академическэ театрай тайзан дээрэ февралиин 24-дэ дэлгэгдэхэ. Гадна энэл тоглолто февралиин 25-да Иволга нютагай соёлой байшанда, февралиин 26-да Хэжэнгэ нютагай «Одон» гэжэ соёлой байшанда харуулагдаха байна.

Шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар болгон, анха түрүүшынхиеэ манай нютаг руу зорижо айлшалһан аха дүү арайдангаа уран бэлигтэй танилсаха аргаяа һамбаашалжа, энээхэн хатар, дуунуудһаа бүридэһэн тоглолто харахыетнай Та бүгэдые манай айлшад урижа байнад.

Энэ тоглолтонуудай талаар асуудалнуудай гарабал, гадна хэн хаана хараха байнаб, тэрэшье асуудалнуудаараа иимэ утаһануудаар холбоо тогтоожо мэдээсэл абахада болохо:

Улаан-Үдэдэ хараха зон 8 983 339 62 91, Ивалгын соёлой байшанда хараха зон 8 950 388 13 95, тиихэдэ Хэжэнгэдэ харахаяа һанабал 8 914 847 53 18.

 

18.02.2019