Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ОРОНДО ЗАЛУУ ХАТАРШАДАЙ УРИЛДААН ҮНГЭРХЭ

burunen.ru
burunen.ru

СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театр байгуулагдаһаар 80 жэлэйнгээ ойн баярые угтаха гэжэ бэлэдхэлэй хүдэлмэри ябуулжа байна

Буряадай оперо болон баледэй театр 1939 оной декабрь һарада байгуулагдаһан юм. 40 жэл соо урлалай манлайда ажаллаад байхадаа, 1979 ондо «академическэ» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн бэлэй. Мүнөө Алас Дурнын федеральна тойрогто иимэ үндэр нэрэ зэргэтэй ори ганса театр болонобди гэжэ театрай захирал Эржена Жамбалова хэлэбэ. Тэрэ үнгэрһэн жэлэй октябрь һарада театрай захиралаар томилогдоо бэлэй.

– Ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудаймнай нэгэн гэхэдэ, анха түрүүшынхиеэ баледэй хатаршадай урилдаа уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэхэмнай. Тиихэдэ шэнэ зүжэгүүдшье байха, – гэжэ Эржена Зугдаровна дуулгаба. – Бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд бүхэли жэлэй туршада ябуулагдаха. Театрай хүдэлмэрилэгшэд хам орожо, энэ талаар ажал эхилэнхэй. Гэбэшье театрнай залуушуулаар дуталдана. Энэ асуудалаар дунда мэргэжэлэй хоёр һургуулитай нягта холбоо тогтоожо, хүдэлжэ байнабди. Үшөө тиихэдэ, залуу бэлигтэйшүүлые олохын талаар шэнэ арга нүхэсэлнүүдые һанаашалжа байнабди, – гэжэ нэмэжэ хэлээ һэн.

15.03.2019 Автор: Сэсэг Шойнхорова, Буряад Унэн