Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«СААРҺАН ТҮЛХЮУР». ХҮҮГЭДЭЙ БОЛОН ЭДИРШҮҮЛЭЙ НОМОЙ ТҮРҮҮШЫН ЕХЭ НААДАН


Мартын 22, 23-най үдэрнүүдтэ үнгэрхэ гэжэ түсэбтэ ороһон ехэ наадан ганса хүүгэдэйшье бэшэ, мүн аха наһатанайшье анхарал татаха байха.

Д. Батожабайн нэрэмжэтэ хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой һангай захирал Аюна Дашанимаева Засагай газарай энэ һарын 18-да үнгэрһэн мэдээсэлэй зүблөөн дээрэ иигэжэ мэдүүлбэ. Тиихэдээ иимэрхүү хэмжээ ябуулганууд Оросой дэбисхэр дээрэ саг үргэлжэ ябуулагдажа байдаг болонхой гэжэ хэлээ.

Тиигээд лэ манай эдир уншагшадай номой һан түрүүшын иимэ наада эмхидхэбэ гээшэ. Оросой дэбисхэр дээрэ Театрай жэл гэжэ соносхогдоод байһан ушараар энэ хэмжээ ябуулга Хуса Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ театрта үнгэрхэ юм байха. Номой һанда ямар шэнэ номууд, бусад хэблэлнүүд орожо байдаг юм, сахим жаса хэды шэнээн үргэдэжэ байдаг юм гэһэн, мүн тиихэдэ ондоошье асуудалнуудта энэ нааданай үедэ харюу абахаар. Эндэ хабаадагшадта наһанай илгаагаар хорюул байхагүй. Бишыхан хүүгэдһээ захалаад, һургуулиин һурагшад, оюутад, аба эжынэр, хүгшэн аба эжынэр хабаадаха аргатай байха. Эндэ орожо ерэһэн айлшадаа һонирхуулха зүйлнүүд гэхэдэ дэлгэгдэһэн үзэсхэлэн, һонин асуудалнуудаар хөөрэлдөөнүүд, элидхэлнүүд болон номой һан юу хэхэ аргатай юм, тэдэ бүгэдэ баран лэ байха гэнэ. Мүнөө үедөө хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой һангай жаса 300 000 хэһэг, тэдэнэй 68 хубинь – хүүгэдэй номууд юм. Санкт-Петербург хотоһоо «Бумкнига», Москваһаа «Настя и Никита» хэблэлнүүд энэ нааданда хабаадалсаха, Эрхүү хүршэнэрнай ерэхэ, хүүгэдтэ бэшэдэг уран зохёолшодтой уулзаха арга байха. Тэрэ үдэрнүүдтэ театр соо хэдэ хэдэн талмайнууд түхеэрэгдэжэ, гол тайзан дээрэ элидхэлнүүд, мэдээсэлнүүд, нааданууд үнгэргэгдэхэ.

Эдиршүүлэй энэ нааданай урда, мартын 21, 22-то Буряадай драмын театрай тайзан дээрэ «Үншэн сагаан Ботогон» гэжэ шэнэ зүжэг анха улаагаа харагшадайнгаа урда хүшэгэеэ нээхэ юм.   

20.03.2019 Автор: Николай Шабаев оршуулба