Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ХҮГЖЭМЭЙ ЕХЭ НААДАНДА ХҮБШЭРГЭЙ ШЭМХЭЖЭ НААДАХА АРГА


Хүгжэмэй зэмсэгэй хүбшэргэй шэмхэжэ наадаха арга «PIZZICATO» гэжэ нэрлэгдэдэг юм байгаа.

Иимэ аргаар наадаха хүгжэмэй бага танхимай Ехэ наадан энэ долоондо эхилхэ. Дуу, хүгжэмэй байшангай тоглолтын танхим соо домра дээрэ наадагша, Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн Сергей Лукин «Москонцертын» пианино дээрэ наадагша, Оросой хэмжээнэй болон уласхоорондын харалгануудта нэгэнтэ бэшэ илалтануудые туйладаг Наталья Богданова хоёр тоглохо гэнэ. Эдэ хоёрой наадые Зүүн Сибириин Соёлой дээдэ һургуулиин «Забайкалье» гэжэ ород хүгжэмэй шуулга дэмжэжэ наадаха. Дээрэ нэрлэгдэһэн хоёр хүгжэмшэд арба гаран жэлнүүдэй туршада сугтаа тогложо байдаг юм. Энэ хугасаа соо хүгжэмшэд Оросой Холбооной олон тоото хотонуудаар, холын, дүтын хари оронуудаар ябажа, хүгжэмдэ дуратайшуулда бэлигээ харуулжа байна. Элдэб олон аргаар гүйсэдхэгдэдэг шэлэгдэмэл хүгжэмһөө эхилээд, арадай хүгжэм хүрэтэр баян жасатай. Эдэ хоёр дуу хүгжэмэй 5 сомог бэшүүлһэн, агаарай долгиндо болон сэнхир дэлгэстэ тоогүй олон дамжуулгануудта хабаадалсаһан байха юм. Тэдэнэй нүүдэл тоглолтонууд Астрахань, Волгоград, Пенза, Тверь, Смоленск, Пермь, Челябинск, Мурманск, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Красноярск, Абакан, Новокузнецк, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Липецк хотонуудаар, мүн Америкын, Франциин, Германиин, Латвиин, Украинын хотонуудаар амжалтатай һайханаар үнгэрһэн байгаа.

Энэ удаа Улаан-Үдын харагшадай урда бэлигээ дэлгэхэ гэжэ түхеэржэ байнад.

Энэ уулзалга апрелиин 4-дэ 18:30 сагта Буряадай хүгжэм, дуунай байшан соо үнгэрхэ.

Асууха, лаблаха утаһан:   213-224, 210-555

02.04.2019 Автор: Николай Шабаев оршуулба