Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«АЛТАН БҮРГЭД». УРАН БЭЛИГТЭ ХҮҮГЭДЭЙ УЛАСХООРОНДЫН УРИЛДААН


Байгша оной март һарын 26-29-нэй үдэрнүүдтэ үхэлгүй, хэтэ мүнхын һүлдэ гэгдэдэг домогто бүргэд шубуунай нэрээр «Феникс» гэжэ нэрлэгдэһэн уласхоорондын урилдаан Ленинград (С.-Петербург) хотодо үнгэрбэ

Оросой Холбоондо хүүгэдэй болон эдиршүүлэй уран бэлиг хүгжөөлгэ шухала гэжэ энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд тоолоно. Энэ урилдаанай хэмжээн соо хүүгэдые, эдиршүүлые мүн ахажаал залуушуулые ехэ тайзан дээрэһээ өөрынгөө бэлиг харуулжа, мянгаад харагшадай альга ташалганда дадхаажа, шүүлгын бүлэгэй сэгнэлтэ шагнаха арга тэдээндэ олгоно гээшэбди. Хүүгэд харагшын айхабтар ехэ дэмжэлгэдэ хүртэнэ бшуу.
Уласхоорондын хэмжээнэй ехэ урилдаанда Узбекистанай, Казахстанай, Грузиин, Латвиин, Белоруссиин болон бусадшье хариин орон нютагуудһаа (энэнь жэлдээ хубилжа байдаг), тиихэдэ Оросой ехэ-ехэ хотонууд ба можо нютагуудһаа хабаадана.
Ургажа ябаһан хүүгэднай хэд гээшэб? Манай хүүгэд хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ хүн бэеэ мэдүүлжэ ябахадаа, тоонто нютагтаа, эхэ орондоо, арад зондоо туһатай, харюутай ябахал гээшые дээдын ехэ уялга гэжэ ойлгожо захалһан, һүбэлгэн бэрхэ үхибүүд. Бусад олон нангин ойлгосонуудай дунда орёо хүшэр ажабайдалай харгыда төөришэнгүй өөрыгөө олоод ябаха, азатай, жаргалтай ажаһуудалаймнай эхин гэбэл, түрэл нангин һургуулимнайл байхал даа. Нютаг нугадаа эгээл шүтэхэ, түшэглэхэ, алдар нэрыень ябаһан лэ газартаа үргэжэ ябаха юумэмнай яабашье эрдэмэйл гуламта гээшэ гээ һаа хэн арсахаб? Нютагай бүхы түүхэ соо үбгэ эсэгэһээмнай эхилээд лэ өөһэдымнай, хүүгэдэймнай эрдэм номдо һуража гаража байһан, саашадаа аша гушанараймнай һуража байха һургуулимнай ха юм.
Мүнөө үедөө Санагын һургуулиин богоһо орон-гаран алхажа ябаһан 250 гаран һурагшадай 97 үхибүүд хүүгэдэй урлалай һургуулида ябадаг юм байна. 1965 онһоо түүхэеэ тоолодог энэ һургуулида уран зураг (өөрын эрилтэтэй, тон нангин, нарин сэбэр буряад зураг) бүтээжэ, хатарта, дуулалгада, хүгжэмэй буряад арадай зэмсэгүүд дээрэ наадажа, үшөө тиихэдэ хүгжэмэй тэмдэгүүдые (ноото) саарһан дээрэ бэшэжэ, уншажа һурадаг байха юм.
Һургуулиингаа ханануудай хоорондо дээрэ нэрлэгдэһэн эдэ бүгэдэдөө һураха гээшэ нэгэн, тиихэдэ богоһоо алхажа, холо ойгуур харалга мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, долоржо ябаха гээшэ ондоо. Эдэмнай бага багаар «буруугай бэлшээриһээ гаража» захалаа. 2011 ондо Новосибирск хото ошожо ерээ, Монгол орон хүрэжэ ерэһэн байха. 2017 оной һүүл багаар тэрэл Санкт-Петербург хотодо үнгэрһэн уласхоорондын ехэ нааданда баһал амжалтатай хабаадажа ерээ бэлэй.
Энэ удаа нютагайнгаа нэрые үргэжэ дэлхэйн заха хүрэтэр ошоод ерэһэн үхибүүднай гэбэл: Бандеева Арина, Бадмаев Амарсана, Бадмаева Елена, Банзарханова Алтана, Балданова Сэсэг, Бандеев Майдар, Бабалаева Александра, Итюева Сарана, Доржиева Сарана, Садаев Алдар, Соктоева Сарюна, Норбоева Арина, Нохорова Долгорма, Цыренжапов Эдуард, Чимитова Намжилма, Унтанова Арюуна, Санжеева Баярма, Балданова Валя б.б.
Эдэ үхибүүдэй холо дайдаар амжалтатай ябажа ерэхэ хэрэг гаргаша ехэтэй гэжэ мэдээжэ. Эндэ нютагай зон бүхыгөөрөө бодожо, түрэлхид оролсожо, һаадгүй ябаад ерэхэ арга олгогдоо.
Сагай хүшэртэ иимэ олон хүүгэдые абажа ябаха гээшэ харюусалга ехэтэй, хүгжэмэй һургуулиин багшанар эдээнээ дахуулжа, эхэ мэтэ энхэржэ ябаһан багшанараа яажа нэрлэнгүй орхихоб: Норбоева Людмила Дашеевна, Будаева Баярма Николаевна, Бабалаева Сэсэгма Дмитриевна, Норбоева Татьяна Панжиевна, Нимаева Инна Гомбоевна, Бабалаева Баярма Валерьевна, Цыбенова Намжилма Санжажаповна. Эдэнэймнай олонхинь, тиихэдэ бэшэшье багшанар өөрынгөө ээлжээндэ баһал энэ һургуулияа дүүргэжэ гараһан, саашанхи наһандаа урлалай мэргэжэл шэлэһэн, нютагтаа хүндэтэй хүнүүд юм.
Амжалтатай ябадалайнь гэршэ, эндэ үгтэһэн зурагууд дээрэ харагдажа байһан 9 Кубок, олон тоото I, II, III шатануудай Дипломууд. Оросой Холбооной Соёлой ниислэл болохо Санкт-Петербург хотодо үнгэржэ байдаг Уласхоорондын ехэ нааданай иимэ хайра шагналнууд нюур шарайн, хубсаһанай гоёор үгтэжэ байдаг шагнал бэшэ, урлалда дурлажа, бэлигээрээ илгарһан хүнүүдэй яһалхан хүлэржэ туйладаг амжалта гэжэ хэлээ һаа, хэн арсахаб?!
Санагын баян түүхэтэй һургуулиие дүүргэжэ гараһан хүнүүд хаанашье ябахадаа эрдэм мэдэсынгээшье, болбосоролойнгоошье талаар бусадһаал үлүү ябахаһаа бэшэ доройтоо гэжэ байгаагүй юм. Ушар тиимэһээ Санагын дунда һургуулиие дүүргэжэ гараһан хүнүүд барандаа эблэрбэл, ехэл хүсэн болохо ёһотой, түрэл һургуулиингаа, орон нютагайнгаа үндэр нэрын түлөө хамсыгаа шамажа хамагаараа оролсожо байха уялгатайбди гэжэ мэдэрбэл ехэл һайн байгаал даа.

05.04.2019 Автор: Николай Шабаев