Буряадай оперо болон баледэй театрай нэрэ солые үргэжэ ябаһан, СССР-эй арадай зүжэгшэн Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ мүрысөөн аглаг һайхан Ага нютагта үнгэрбэ.

"/> КИМ БАЗАРСАДАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ ДУУША ХҮҮГЭДЭЙ МҮРЫСӨӨН

Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

КИМ БАЗАРСАДАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ ДУУША ХҮҮГЭДЭЙ МҮРЫСӨӨН


Буряадай оперо болон баледэй театрай нэрэ солые үргэжэ ябаһан, СССР-эй арадай зүжэгшэн Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ мүрысөөн аглаг һайхан Ага нютагта үнгэрбэ.

Бэлигтэй үхибүүдые элирүүлхэ зорилготой энэ тэмсээн энэ жэл гурбадахияа эмхидхэгдээ. Тэрэ үдэрэй хабарай һалхитай, хагсуушье һаа, СССР-эй арадай зүжэгшэн Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын урлалай һургуулиин танхим соо халуун тэмсээнүүд болобо. Эндэ Агын Буряадай тойрогһоо 31, хүршэ Монгол ороной Дорнод аймагһаа 3 эдир хүбүүд, басагад хүгжэм дуунай талаар талаан туршажа, бэлигээ, хаба шадалаа харуулжа мүрысэбэд. Тус конкурс яһала ургажа, хүсэ шадал абажа байна гэхэдэ алдуугүй. Урдандаа хорёод үхибүүд хабаададаг һаа, мүнөө гуша гаран эдир дуушад бэлигээ туршалсаа. Урдахи хоёр конкурсые Агын аймагай захиргаан бэе дээрээ даажа абадаг байгаа бэлэй, харин энэ удаа урилдаа эмхидхэхэ талаар үүсхэл аймагай засагай ноед гаргаһан гээшэ. Агын Буряадай тойрог конкурсые үргэн болгохо гэжэ ажал ябуулжа, Үбэр Байгалай хизаарай засагай газартай хэлсээ баталжа, ниигэмэй талаар ехэ удхатай, сэнтэй хэмжээ ябуулга гээшэ гэжэ батадхажа, бүри үндэр шатада гаргаба.

Заншалта ёһоороо конкурсын нээлгэндэ Агын Буряадай тойрогой толгойлогшын орлогшо Билигма Будаева болон тойрогой, Агын аймагай захиргаануудай засагай газарнуудһаа ноёд һайд амаршалгын үгэнүүдые хэлэхэдээ, конкурсмнай шэнэ статустай болоо гэжэ дуулгаа.

СССР-эй арадай артист Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ соел урлалай һургуулиин дэргэдэ гурбан шэглэлэй таһагуудта үхибүүд дуратайгаар ябадаг. Хатарай, хүгжэмэй зэмсэгүүдэй болон найрал дуунай таһагуудта бэрхэ багшанар үхибүүдтэ заадаг байна. Харин конкурсдо ганса энэ һургуулиин шабинар хабаададаг бэшэ, тойрогой олон нютагуудһаа үхибүүд мүн лэ ерэжэ, хүсэ шадалаа туршана. Хабаадагшад наһанай хэмжээгээр хоер бүлэгтэ хубаараа: 7 наһатайһаа 12 болотор, тиихэдэ 13-һаа дээшэ. Ага нютаг тоонтотой суута дуушан Ким Базарсадаевай гүйсэдхэдэг байһан дуунууд, романснууд эндэ зэдэлээ. Һонирхолтойнь гэхэдэ, тус конкурсын дүримэй ёһоор, хабаадагша бүхэн, ямаршье яһанай байбал, буряад дуу заатагүй дуулаха ёһотой байгаа. Гадна ород хэлэн дээрэ классическэ бүтээлнүүдые эдир дуушад хангюурдаа.

Иимэхэн, гүлмэрхэн үхибүүдэй классическэ хүндэ бүтээлнүүдые гүйсэдхэжэ байхые харахада ехэл урма зориг түрэнэ. Юуб гэхэдэ, бэлигтэй зоноор баян Агын үргэн тала үшөөл залуу халааниие хүмүүжүүлэн гаргаха байһанда этигэмээр. Мүнөө үедэ гол түлэб эстрадна дуунуудые шагнаха дуратайшуул олон гээшэ ааб даа. Харин Агада СССР-эй арадай артист Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ искусствын һургуули урдаа табиһан түсэбүүдээ дүүрэн хүсэлдүүлжэ шададаг гэжэ адагламаар байба. Классическэ дуунай энэ конкурсдо хабаадаһан басагад хүбүүдэй дундаһаа ябан ошон ялалзама шэнэ одод урган гарахал байха. Хабаадагша бүхэн өөрынгөө шадабари харуулжа, ямар шэглээлээр оюун бэлигээ саашань мүлихэб, ямар дутуу дунданууд байнаб, ямар репертуар шэлэхэб гэхэ мэтэ асуудалнууд дээрэ хүдэлхэ болоно. Жюриин түрүүлэгшээр Буряадай арадай артист Эржена Базарсадаева, гэшүүнээр Оросой Холбооной габьяата артист Дамба Занданов, Монгол оронһоо мэдээжэ «Нюанс» поп-опера бүлгэмэй Мүнхын Амарсанаа, Үбэр Байгалай хизаарай соелой дээдэ һургуулиин багша Туяна Ботоева болон бусад томилогдожо, хүүгэдэй урилдаануудые үнэн сэхээр шүүжэ гараа. Шүүгшэдтэ сэгнэхэнь ехэл хүндэ байгаа, юуб гэхэдэ, һайхан хоолотой үхибүүдэй тэнсүү гоёор, ана мана урилдахада, тэдэнэй хоорондын илгаа тодорхойлжо сэгнэхэ гээшэ хэсүү байдаг. Хабаадагшад бэлэг сэлэгтэ, баярай бэшэгүүдтэ хүртөө. Багашуулай бүлэгтэ Евгений Аюшеев Гран-при шанда хүртэбэ.

– Би Денис нагасатайгаа дуу дуулажа һуража байдагби. Энэ мүрысөөндэ «Эхэ орондоо» гэжэ дуу лдуулааб. Ехэ болоходоо би дуушан болохоб, – гэжэ бищыхан дуушан Евгений хэлэбэ.

13 наһанһаа дээшэ дуушад сооһоо шанга тулалдаануудай удаа Гран-при шанда СССР-эй арадай артист Һасаран Линховоиной нэрэмжэтэ соелой һургуулиин шаби Сэсэг Хамаева хүртөө.

Ехэ шангуудай хажуугаар Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ соелой жасын тусхай шан баярай оршондо барюулагдаа. Энэ шанда Монголһоо Агын багшанарай колледжо һуража байһан Баваасанцэрэн Болорцэцэг хүртөө.

Үрэ дүн гаргаһанай удаа бэлэг сэлэгүүд улаан бургааһадта барюулагдажа, хужарлама һайхан концерт табигдаа. Тус үдэшэдэ хабаададсаһан СССР-эй арадай артист Ким Базарсадаевай Эржена басаганиинь, буряад угсаатанай эгээл һайхан тенор хоолойтой, Россин габьяата артист Дамба Занданов, Монголой «Нюанс» хамталигай гол дуушан Мүнхын Амарсана гэгшэд   халуун альга ташалгаар угтуулжа, сугларагшадые баярлуулаа. СССР-эй арадай артист Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ үхибүүдэй 3-дахи конкурс ехэ һайнаар, үндэр хэмжээндэ үнгэрөө. Энэ хэнэй габьяаб гэхэдэ, тойрогой, Агын аймагай засагай газарнуудһаа гадна, аймагай соёлой яаманай болон урлалай һургуулиин коллективэй габьяа. Хүгжэм дуунай жэгүүртэ эсэхэ сусахые мэдэнгүй, бүхы бэлигээ, эрдэм мэдэсэеэ шабинартаа зорюулдаг эбтэй эетэй багшанарай үрэ дүн одоол энэ мүрысөөндэ эли тодоор харагдабал даа. Агын үргэн дайдаһаа хүүесэ дуулаха хүбүүд, басагадай холын бэшэ ерээдүйдэ гарахань лабтай.

15.04.2019

Буряадай оперо болон баледэй театрай нэрэ солые үргэжэ ябаһан, СССР-эй арадай зүжэгшэн Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ мүрысөөн аглаг һайхан Ага нютагта үнгэрбэ.

" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj">