Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ОНСО ШЭНЖЭТЭЙ, ӨӨРЫН ТҮХЭЛТЭЙ УРАН ЗУРААША ТУХАЙ


Апрелиин 26-да Буряад Уласай үндэһэн номой һанда уран зурааша Цырен-Намжил Очиров тухай номой нюур харалга үнгэрхэ гэжэ хүлеэгдэнэ.

Буряад Уласай гүрэнэй шагналтан, Буряадай арадай уран зурааша Цырен-Намжил Очирович Очиров уласай хэмжээндэ, Оросой Холбоондо, Зүблэлтэ ороноор болон хари гүрэнүүдээр үнгэргэгдэжэ байдаг харалга-үзэсхэлэнгүүдтэ тон эдэбхитэй хабаадажа байһан юм.

«Зураг. Цырен-Намжил Очиров» гэжэ нэрлэгдэһэн номой нюур нээлгын баярта уряалаар ерэһэн айлшад: Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Үндэһэн үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай захирал Татьяна Бороноева, Улас түрын арадай уран бэлигэй түбэй захирал Жаргалма Архинчеева, уран зохёолшо Николай Галданов, «Хэжэнгын аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын захиргаанай толгойлогшын орлогшо интерна Эрдынеева, Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуулиин захирал Эрдэм Доржижапов, уран зураашын түрэлэйхид хабаадаха юм. Дуушад, һургуулинуудай һурагшад шүлэг дуунуудаараа энэ үдэшые шэмэглэхэ гэнэ.

Цырен-Намжил Очиров тухай энэ номые оросой Холбооной Түүхын-гарбалнуудай нэгэдэлэй гэшүүн Соёлма Тарнуева согсолжо хэблүүлбэ. Ехэ гарай уран зураашын гайхалтай гоё зурагуудаар шэмэглэгдэһэн энэ ном соо тэрэнэй зохёохы намтар ород, буряад, англи хэлэнүүд дээрэ үгтэнхэй. Энэ үедэ уран зураашын зурагуудтай табан зуу шахуу нюурнууд байдаг. Дэлхэйн зурагуудай дунда тэрэнэй зурагууд өөрсэ янзаараа, доторойнгоо удхаар бүтээгдэһэн маягаараа илгардаг байна гэжэ уран зураг шэнжэлэгшэд хэлэдэг байна. Цырен-Намжил Очирович гансащье зурагуудые зураад байгаагүй, арадай аман зохёолоор ехэ һонирходог байһан юм. Арадай ажахын туйлалтануудай Үзэсхэлэнгэй алтан медаляар шагнагданхай бэлэй. Үзэсхэлэн харалганууд дээрэ – дүрбэ дахин Зүблэлтын, нэгэ дахин Лондондо, нэгэ дахин Берлиндэ нэгэдэхи шатын дипломуудта хүртэһэн байгаа. Хубиин үзэсхэлэн Парижда, Лондон, Берлин, Киев, Каунас, Вильнюс Москва, Ленинград, Эрхүү, Улаан-Үдэ хотонуудта дэлгэһэн байдаг.

Энэ ном 1 000 хэһэгээр хэблэгдээ, Табиту Мэрдыгеев шэмэглээ. Номой нюур нээлгын баярай үедэ худалдажа абахада болохо.

Асуудалнуудай гарабал иимэ утаһаар хандажа болохо: 21-91-90

25.04.2019 Автор: Николай Шабаев оршуулба