Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ҮЗЭСХЭЛЭН ДЭЛГЭДЭГ ГАЗАРНУУДАЙ УЛАСХООРОНДЫН ҮДЭРӨӨР СОЁЛОЙ САЙДАЙ АМАРШАЛГА


Хүндэтэ нүхэд!

Бидэ жэл бүри заншалта ёһоороо үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудай уласхоорондын үдэр тэмдэглэдэг гээшэбди. Һайндэрэй энэ үдэр манай уласай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудай хүдэлмэрилэгшэдтэ баяр баясхалангаа мэдүүлээд, Соёлой яаманай болон өөрынгөө зүгһөө хани халуунаар амаршалнаб!

Манай арадуудай, тэрэ тоодо уласай үндэһэн арадуудай соёлой баялигуудые сахин хамгаалжа, хойтын үедэ дамжуулан хадагалжа байха нангин хэрэг эрхилжэ байһан ушарыетнай үндэр дээрэ сэгнэжэ байһанаа мэдүүлнэб. Үзэсхэлэн дэлгэдэг газар гээшэ соёлой-түүхын баялигуудые, тэдэниие шэнжэлдэг мэргэжэлтэдэй сэгнэлтэнүүдые нэгэдхэн арадай ажахын һалбари бүриһөө орожо байдаг харагшадай анхарал хандуулжа, тэдэниие болбосоруулжа байха нангин үүргэтэй гэжэ мэдэнэбди. Тэндэ хэдэн үе урлалай ажал ябуулагшадай уран зурагууд, уран барималнууд, арадай уран бүтээлнүүд, хамта дээрээ 288 931 шэрхэг зүйлнүүд хадагалагдажа байдаг юм. Тэдэниие хэншье һаа, алишье сагта сүлөөтэй орожо хаража, хадуужа, гэгээржэ гараха аргатай. Мүнөө үедэ үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнууд соёлой түбүүд болонхой байдаг.

Һүүлэй үедэ бии боложо, олоной дунда дэлгэрһэн «Һүниин музей» гэжэ хэмжээ ябуулга олоной анхарал татадаг, олон хүнүүдые хабаадуулдаг болонхой. Энэ жэл энэ «Һүнимнай» театрай жэлдэ зорюулагдаба. Энэ талаар хужарлаха баян үйлэ хэрэгүүд хараалагдана.

Манай бахархал үргэһэн гол үйлэ гэхэдэ – Буряад Уласай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай байшан барилга болоно. 13 800 дүрбэлжэн метр талмайда уласаймнай гурбан үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнууд орохо юм: М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ түүхын, Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай, тиихэдэ байгаалиин. Энэ байшанай барилга 2021 ондо дүүрэхэ гэжэ багсаагдана.

Мэргэжэлэйтнай һайндэрөөр үшөө дахин амаршалаад, саашанхи зохёохы ажалдатнай амжалта, энхэ элүүрые хүсэнэб!

 

Буряад Уласай Соёлой сайд                               С. Б. Дагаева      

18.05.2019