Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

БАЙГАЛАЙ ДУУШАДАЙ МҮРЫСӨӨН: ДУУЛАХА ЗАЯАТАЙ БЭЛИГТЭЙШҮҮЛ


Дуу, хүгжэмдэ дуратай Буряадай олон тоото харагшадые хужарлуулжа, Байгалай дуушадай уласхоорондын III мүрысөөн Буряадай оперо болон баледэй театрта 3 үдэрэй туршада үнгэрөө.

Ородой, Монголой, Хитад, Солонгосой 59 түлөөлэгшэд хоолойн һайханиие харуулжа, дуулаха абьяас бэлигээ дүүрэн гэршэлээ. Уласхоорондын хэмжээнэй дуунай урилдаанай илагшад майн 20-до нэрлэгдээ.

Байгалай мүрысөөндэ хабаадагшадай дуулаха бэлиг сэгнэхэ жюриин гэшүүдэй тоодо СССР-эй арадай артистка, Буряадай оперо болон баледэй дуушан Галина Шойдагбаева, Ородой Холбоото Уласай арадай артист, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Москвагай гүрэнэй консерваториин профессор Анатолий Лошак, Ородой Холбоото Уласай арадай артистка, Д. А. Хворостовскийн нэрэмжэтэ Красноярскын оперо баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Лариса Марзоева, Буряадай оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Дарима Линховоин гэгшэд ороһон байна.

Залуу дуушадые дэмжэлгэдэ анхарал хандуулһандатнай баяраа мэдүүлнэб гэжэ Ородой Холбоото Уласай арадай артистка, Мариинска театрай Примориин тайзанай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, жюриин түрүүлэгшэ Лариса Дятькова нээлгын баяр ёһололдо хэлэбэ.

- Бэлигтэй дуушадые элирүүлхэ гурбадахи мүрысөөн түгэсэбэ. Ямар һайхан хоолойтой, бэлигтэй залуушуул ургана гээшэб гэжэ харабабди. Үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн мүрысөөнэй түлөө эмхидхэгшэдтэ баяр хүргэнэб, - гэжэ Лариса Дятькова баяраа мэдүүлбэ.

Баледэй хатаршадай Ород-япон Евразиин мүрысөөнэй халуун альга ташалган замхаадүй байхадань, Байгалай дуушадай уласхоорондын III мүрысөө угтан абабабди гэжэ Буряад уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева тэмдэглэбэ.

Жюриин гэшүүдэй шиидхэбэреээр мүрысөөнэй лауреадууд болон дипломантнууд нэрлэгдээ.

Байгша оной дуушадай Байгалай мүрысөөндэ I шатын лауреадай шангууд Монголой Доржцэдэн Бат Эрдэнэ, Дагвадорж Даваасурэн гэгшэдтэ барюулагдаа. Солонгосой Ким Джиньёнг, Хитадай Хуучид Даолигень, Ородой Мэргэн Санданов, Монголой Эрдэнэ Отгонбат гэгшэд уласхоорондын мүрысөөнэй II лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. III шатын лауреадай нэрэ зэргэ Монголой Баасансурэн Энхнаран, Ородой Мария Балданова, Монголой Тувшинжаргал Энхбат болон Ородой Александр Хандажаповта олгогдоо.

Ородой Холбоото Уласай Дарима Бортоева, Соёл Батуев, Павел Анциферов тус тустаа нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи шатын дипломантнуудай нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Тусхай шанда хүртэһэн дипломантын нэрэ зэргэ 7 хүндэ олгогдоо. Нэрлэбэл, Ородой Холбоото Уласай арадай артистка, Мариинска театрай Примориин тайзанай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Лариса Дятьковагай шан - Анатолий Бадаевта;

Ородой Холбоото Уласай арадай артистка, Д. А. Хворостовскийн нэрэмжэтэ Красноярскын оперо баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Лариса Марзоевагай шан – Монголой Эрдэнээ Очирсайханда; СССР-эй арадай артист Лхасаран Линховоинай шан – Чингис Баировта; П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ соёл уралигай колледжын шан - Чингис Ивановта; Евгений Ханхалаевай шан – Монголой Буяндалай Жавхлантөгстэ; Арадай Хуралай һунгамал, “Ариг Ус” медиахолдингын хүтэлбэрилэгшэ Татьяна Мантатовагай шан – Монголой Дашноров Эрдэнэ- Очирто; Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай зүжэгтэй хабаадаха тусхай шанда Давит Есаян хүртөө.

Монголой оперо болон баледэй концертмейстер Энхбаяр Намуунда “Эрхим концертмейстер” гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоо.

Байгалай мүрысөөндэ хабаадагшадай дуулаха бэлиг сэгнэхэ жюриин гэшүүдэй тоодо СССР-эй арадай артистка, Буряадай оперо болон баледэй дуушан Галина Шойдагбаева, Ородой Холбоото Уласай арадай артист, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Москвагай гүрэнэй консерваториин профессор Анатолий Лошак, Ородой Холбоото Уласай арадай артистка, Д. А. Хворостовскийн нэрэмжэтэ Красноярскын оперо баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Лариса Марзоева, Буряадай оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Дарима Линховоин гэгшэд ороһон байна.

2011 онһоо хойшо дүрбэн жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэдэг энэ мүрысөөндэ бэлигтэй дуушад элирүүлэгдэдэг. Энээнһээ урид эмхидхэгдэһэн Байгалай мүрысөөндэ Буряадай дуушад Аюна Базаргуруева, Намхайн Мөнхзул, Михаил Пирогов болон бусад илалта туйлаһан юм.  

22.05.2019 Автор: burunen.ru