Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ОЛЬХОН» БҮЛГЭМЭЙ ШЭНЭ ТОГЛОЛТО ҮНГЭРБЭ


2019 оной майн 27-до Буряадай арадай уран бэлигэй уласай түбэй арадай аман зохёолой «Ольхон» бүлгэмэй ээлжээтэ тоглолто үнгэрбэ. Энэ тоглотоёо түрэл түбэйнгөө байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойн баярта зорюулаа.

Буряадай филармониин танхим соо сугларһан олон харагшад «Жабхаланта Буряад орондоо!» гэһэн тоглолто ехэ һонирхожо хараба. Тоглолтын эхиндэ «Нагаса, зээнэр» гэһэн ёһолол харуулагдаа.

Энэ бүлгэмдэ хабаадагшадай олонхинь Ойхонһоо гарбалтай юм, тиимэһээ ехэнхи дуунуудынь баруун буряадуудай. Гэбэшье гансал баруун буряадуудай дуунуудые бэшэ, харин бүхы буряад арадайнгаа дуунуудые дуулаха гэжэ оролдодог юм. «Ольхон» бүлгэм олондо мэдээжэ болоһон, уласай, можонууд болон уласхоорондын хэмжээнэй зохёохы урилдаануудта, наадануудта эдэбхитэй хабаададаг.

2018 ондо тус бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшөөр П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Урлалай колледж дүүргэһэн залуу мэргэжэлтэн Бадмаев Гомбо Алдарович хүдэлжэ эхилээ. Гомбо Алдарович энэ ажалайнгаа хажуугаар Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутадай «Алтан Булаг» ансамблиин дуунай талаар хүтэлбэрилэгшэ юм. Оюутадта дуу, хүгжэм заадаг залуу багша «Ольхон» бүлгэмдэ хүдэлхэдөө, шэнэ һонин, тон хэрэгтэй дүй дүршэл абана. Юуб гэхэдэ, энэ бүлгэмдэ хорёод хүн хабаададаг, тиихэдээ тэдэнэй ехэнхинь 60 эхилээд 80 гаран хүрэтэр наһатай, ажабайдалай, мүн зохёохы ехэ дүй дүршэлтэй зон гээшэ.

Энэ жэлдэ бүлгэмэй дуушад хүтэлбэрилэгшынгээ заабари доро шэнэ, ондоо уянгатай арадай дуунуудые сээжэлдэжэ хангюурдаба: «Шэнэһэн, шэнэһэн модые», буруун буряадуудай дуунуудай попурри, «Нютагай дуун», «Дуу баряад, хатараад…». Бүлгэмэй гол дуушан Людмила Хабанаева «Саяан үндэр ууламнай» гэжэ дуу һайханаар дуулажа, олоной магтаалда хүртөө. Энэ тоглотодо бүхыдөө 10 гаран дуунууд зэдэлээ.

Хүүгэдэй хатарай «Булжамуур». «Лотос», тиихэдэ оюутадай «Алтан булаг» бүлгэмүүд энэ тоглолтые шэмэглээ.


24.05.2019 Автор: Баирма Цыденова, Арадай уран бэлигэй уласай түбэй редактор