Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

НОМОЙ ҺАНГУУДАЙ ҮДЭРӨӨР САЙДАЙ АМАРШАЛГА


Номой һангууд хадаа хүнүүдэй шэнэ мэдэсын, ойлгосын түлөө суглардаг, сүлөө сагаа үнгэргэдэг онсо газар гээшэ.

Хүндэтэ нүхэд! Та бүгэдэниие Буряад Уласай Соёлой яаманай зүгһөө Оросой Холбооной дэбисхэр дээрэ тэмдэглэгдэжэ байһан Номой һангай үдэрөөр амаршалнаб!

Хэдэн олон мэдээсэлнүүдэй дэлхэй дүүрэн таража, дэлгэржэ байдаг мүнөө үедэ тэдэ мэдээсэлнүүд соо зүг шэгээ алдахагүй үндэр мэргэжэлтэй хүдэлмэрилэгшэдөөр номой һангуудые хангаха гээшэ гол зорилгомнай байна гээшэ.

Мүнөө үедөө Буряад орондо уласай хэмжээнэй 2, тиихэдэ номой һангай 19 хамтадхагдамал гуримуудай бүридэлдэ 370 гаран номой һангууд тоологдоно. Үшөө 60 тухайтай номой һангууд соёлой-мэдээсэлэй түбүүдэй бүридэлдэ ажалаа ябуулжа байдаг юм. Буряадаймнай хүн зоной хамтын тоогой хахадынь шахуу хубинь урда мэтэ номой һангуудаар ябажа, тэндэһээ туһа хангамжа абажа байна гэхэһээ, энэ тоо гэхэ гү, али номуудые уншадаг хүнүүдэй тоо олошоржо байна. Уншагшадые хангажа байха үүргэтэй оршон үеын номой һангуудай 92 хубиие 2022 он болотор юртэмсын бусайдаһан соо оруулха зорилго табинхайбди. Энэ хадаа уласай дэбисхэр дээрэ ажаллажа байдаг бүхы номой һангуудай хоорондын зарилсаае шууд болгохо, уншагшадай эрилтэнүүдые хангалга гээшые үргэдхэхэ, ондоо бусад һайн тээшээ арга боломжонуудтай болгохо болоно. Номой һангууд хүн зониие номуудаар хангаха гол үүргынгөө хажуугаар хүнүүдэй сүлөө агаа үнгэргэдэг, бусад ондоо хэмжээ ябуулгануудые эрхилжэ, уулзалгануудые үнгэргэжэ байдаг газар боложо байна. Энэнь ургажа ябаа залуу үетэниие хүмүүжүүлхэ олон ондоо аргануудай һайн талань гэжэ онсолхо шухала. Эндэ номой һангай хүдэлмэрилэгшэдэй айхабтар ехэ үүргэ дүүргэжэ байһан эли.

Шэлэһэн мэргэжэлдээ үнэн сэхэ, тушаалта уялгануудтаа һайнаар хандажа ажалаа ябуулжа байдаг таанартаа баяраа мэдүүлнэб. Энэ һалбарида ажаллажа байһан хүн бүхэндэтнай, гэр бүлэдэтнай жаргал хүсэнэб. Зохёохы үндэр амжалта туйлажа, энхэ элүүр һуугыт даа!

 

Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева 

27.05.2019