Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ШААЖАН ЮРТЭМСЭ. УРАН ДҮРЫН МҮНДЭЛЭЛ» ГЭҺЭН ҮЗЭМЖЭ ҮЗЭМӨӨР БАЙГАА


Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта иимэ нэрэтэй үзэсхэлэн майн 29-дэ нээгдэхэ гэнэ.

16:00 сагһаа нээгдэхэ энэ үзэсхэлэн манай Буряад орондо шэл, шаажан дээрэ байгуулагдадаг уран бүтээлэй хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулһан мэдээжэ түлөөлэгшэдэй нэгэн, Оросой Холбооной габьяата уран зурааша, Буряадай арадай уран зурааша, Буряадай АССР-эй гүрэнэй шагналтан Андрей Поликарпович Хомяковай түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдана. Андрей Хомяков 1929 ондо Буряадай АССР-эй Дээдэ-Саянта тосхондо түрэһэн байгаа. Багаһаа, эсэгынгээ дайнда мордоһон хойно, хүдөөгэй хүшэр байдалые бэеэ дээрээ һайса үзэһэн, бүлынгөө түшэг тулгуури боложо үлэһэн юм. Дайнай һүүлдэ, 1948 ондо Эрхүүгэй дунда мэргэжэлэй уран зурагай һургуулида орожо һураа. Удаань, 1953 ондо В. И. Мухинагай нэрэмжэтэ уран һайханай-үйлэдбэриин дээдэ һургуулида «шаажан-шэл» гэһэн мэргэжэлээр һураһан. Тэрэ һургуулида орохо гээшэ хүндэхэн, олон хүнүүдэй дундаһаа шэлэгдэжэ ороһон байдаг. Дээдэ һургуулияа дүүргээд, Киев хотодо шэл дээрэ уран һайханиие бүтээдэг ехэ үйлэдбэридэ ажаллахаар эльгээгдэнэ. Тэндэл дээдэ һургуулида олоһон эрдэмээ дүүрэн хэрэглэжэ, шаажан, шэл дээрэ ажаллаха ехэ дүршэл гараһан байдаг.

Андрей Поликарпович 1967 ондо, дээдэ гарай мэргэжэлтэн болоод, Улаан-Үдэеэ бусажа ерэнэ. Эндээ ерэжэ, тиимэ үйлэдбэри үгы байһан нютагтаа, хамаг юумэ эхинһээнь эхилжэ байгуулха ехэ хүдэлмэри ябуулаа. Тэрэнэй байгуулһан уран бүтээлнүүд Улаан-Үдын Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта хадагалагдажа байдаг юм. Гадна Буряад оронойнгоо нютаг нугануудаар ябажа бүтээһэн уран зурагуудынь мүн лэ харагшын анхарал буляажа дэлгэгдэнхэй байдаг.

28.05.2019 Автор: Николай Шабаев оршуулба