Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГААР ҺУРАЛСАЛ ҮНГЭРГЭГДЭХЭ


Июниин 24-дэ Буряад Уласай Үндэһэн номой һанда Оросой Холбооной арадуудай хэлэнүүд дээрэ байгуулагдаһан уран зохёол оршуулгаар һуралсал үнгэрхэ.

Энэ һуралсалда уран зохёол оршуулгаар һонирходог үндэһэн хэлэн дээрээ бэшэдэг уран зохёолшод, хэлэ бэшэгэй мэргэжэлтэд, үндэһэн хэлэндэ гү, али үндэһэн хэлэнһээ ондоо хэлэнүүдтэ оршуулагшад, номой һаншад, эрдэмэй хүдэлмэрилэгшэд уригдана.

Энэ хадаа Оросой Холбооной дэбисхэр дээрэ ажаһуудаг арадуудай хоорондын барисаа үргэдхэхэ, бэхижүүлхэ, бэе бэенһээ баяжуулхын зорилготой юм. Гол зорилгонуудайнь шухала нэгэн гэхэдэ – соёлой талаар можо нютагууд хоорондын харилсаануудые һэргээлгэ гэнэ. Оршуулгануудай талаар оршон үедэ гаража байдаг асуудалнуудые шиидхэлгэдэ зорюулһан элидхэлнүүд, дүршэлөөрөө андалдан хөөрэлдөөнүүд, туршалганууд байха, тиихэдээ уран шүлэгүүлые оршуулгада анхарал хандуулагдаха юм.

Буряад Улас – энэ хэмжээ ябуулгын дүрбэдэхи талмай болоно. Урдань иимэ һуралсалнууд 2016 ондо Дагестанда, 2017 ондо Саха (Яхадта), 2018 ондо Карелидэ үнгэрһэн байгаа.

Энэ һуралсалда хабаадаха гэбэл өөр тухайгаа иимэ мэдээсэл: нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, холбоо тогтоохо арганууд (утаһанай дугаар, сахим хаяг), богонихоноор намтараа nbrb_pr@mail.ru гэһэн сахим хаягаар эльгээхэ.

Һуралсал үнгэргэхэ мэргэжэлтэд гэхэдэ, Москвагай уран зохёолшод, уран зохёол шэнжэлэгшэд, оршуулагшад ерэхээр хүлеэгдэнэ: Максим Амелин – уран шүлэгшэ, оршуулагша, Виктор Куллэ – уран шүлэгшэ, оршуулагша, хэблэлшэ, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, М. Горькийн нэрэмжэтэ уран зохёолой дээдэ һургуулида багшалдаг, Сергей Надеев – уран шүлэгшэ, оршуулагша, «Арадуудай хани барисаан» сэтхүүлэй ахамад хинагша, Ирина Ермакова – уран шүлэгшэ, оршуулагша, Алексей Арзамазов – уран шүлэгшэ, оршуулагша, Алексей Саломатин – уран шүлэгшэ, оршулагша.

Асуудалнуудай гарабал 21 91 90 утаһаар лаблажа болохо

03.06.2019 Автор: Николай Шабаев оршуулба