Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

САГААН ҮБГЭН МААРАГТЫН ЭХИНДЭ ЗАЛАРБА


Монгол туургата арадууд Сагаан Үбгэниие ами наһанай, ута наһанай, баян ургасын, амгалан ажаһуудалай һүлдэ гэжэ тэмдэглэдэг байха юм.

Буддын һургаалда Сагаан Үбгэн гэжэ ойлгосо үгы байһан, хожомоо, буддын шажанай дэлгэрхэдэ, энэ ойлгосо Монголой, Хитадай арадуудай дунда бии боложо, бурхадай тоодо оруулагдаһан байдаг. Тиихэдээ буддын шажанай гэлэг шэглэлтэн энэ бурханиие газарай эзэн сабдагуудай тоодо, өөрын мэгзэмтэй болгожо, оруулһан юм ха. Тэрээн соонь Сагаан Үбгэн Будда Шакьямуни хоёрой уулзалга харуулагдана. Сагаан Үбгэн өөрынгөө үүргые иигэжэ харуулна: «Би энэ юртэмсые эзэлжэ һууһан хүн түрэлтэнэй нүгэл буян хоёрые һайн мэдэнэб. Хүнэй наһанай хэмжүүр минии мэдэл соо. Хэн нэгэнэй хэрзэгы зан гаргажа нүгөөдэ нэгэнээ алабал, түрэлхидөө хүндэлхэеэ болибол, хорото сэдьхэлээр     Гурбан эрдэниие хүндэлөөгүй һаа,.. тиимэ зониие шүдхэрэй орон руу ябуулдагби,.. тэдээндэ үбшэ, тахал, шарха олгожо, зоболонто зүүдэ аадар бороо мэтэ үзүүлжэ байдагби. Мэхэ гохо, гарза, эд зөөри һандаргаха, үхэл болон зоболон – эдэ бүгэдэ хуу намһаа».


Буддын шажанай бурха бүтээлгын гуримаар ута сагаан һахалтай, гартаа эрхи, тулуур бариһан бүтээгдэһэн байдаг.

Буряадуудай эгээл ехээр Сагаан Үбгэнтэй ушардаг үе – Сагаалган болонхой.

Домогоороо болобол, Сагаан Үбгэн эхэһээн зуун наһатай боложо түрэһэн юм ха. Энэ ушар юунһээ болоо юм гэхэдэ, эхэнь бурханда уһа үгэхэеэ арсаһан байгаа гэнэ…


Хори Яруунын хилэ дээрэһээ Маарагта голые үгсэжэ ошоходо Отошо бурханай субарга байдаг, энэ ушар хүн бүхэндэ мэдээжэ болонхой. Тэрэ субаргаһаа 600 метр зайда хабсагайда шулуу түнхижэ бүтээгдэһэн Сагаан Үбгэнэй хүрэг 2019 оной июниин 16-да арамнайлагдаха гэжэ эмхидхэлэй хүдэлмэринүүд ябуулагдажа байна.

Хүндэтэ һүзэгтэд, нютагай зон, буян үйлэдэлгын энэ хэрэгтэ олоороо хабаадалсахыетнай эмхидхэлэй хороон уряалжа байна.

03.06.2019 Автор: Николай Шабаев