Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ЁҺООР ГОЁ ЁРДЫМНАЙ ЁОХОР НААДАН НАЯРХАНЬ


Эрхүү можын Ойхон аймагай суутай солотой Ёрдын наадан тэрэл газартаа, тэрэл сагтаа – байгша оной зургаан һарын 13-15-най үдэрнүүдтэ үнгэрхэ гэһэн шиидхэбэри абтаад байна.

Эрхүү можын мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, Ангар шадарай, Буряад, Саха оронуудай, Үбэр Байгалай хизаарай, хүршэ Монгол ороной – дүн хамта 600 гаран хабаадагшад энэ нааданда суглархаар багсаагдана. Уласхоорондын үндэһэтэнэй VII ехэ нааданда оролсохо дуратайшуулһаа мэдүүлгэнүүдые абалга дүүрээ. Эмхидхэлшэдэй хаягта 94 мэдүүлгэ ороо юм байна. Тэдэнэй тоодо түб Азиин гүрэнүүдһээшье хабаадаха дуратайшуул бии гэжэ Эрхүү можын Соёлой сайд Ольга Стасюлевич дуулгаба.

Эндэ: «Ёрдын нааданай гоо басагадай»,

заншалта дүхэриг хатарай,

үндэһэн хубсаһанай,

арадай уран дархашуулай бүтээлнүүдэй,

тиихэдэ тамирай зүйлнүүдээр мүрысөөнүүд хараалагданхай.

Июниин 13-да амаралгын газартай эрдэмэй-зохёохы бага хурал зарлагданхай. 150 хүнүүдэй хабаадалгатай энэ бага хурал дээрэ 36 элидхэлнүүд шагнагдаха юм ха. Энэ хадаа тон ехэ харюусалгатай хэмжээ ябуулга гээшэ, тиимэһээ хамаг юумэ хараадаа абаха шухала гэжэ мэдээжэ. Энэнь – автоунаа табиха газар, галай аюулһаа һэргылэлгэ, эмнэлгын албанай хабаадалга болон бусад.

170 гаран тамиршад тамирай долоон янзаар мүрысөөндэ оролсохо. Эдэ наадануудые хараха 300 хүнэй һуудалнууд түхеэрэгдэхэ юм.

Энэ наадан Байгалай эрьедэ Анга мүрэн шадарай Ехэ Ёрд хадын нэрээр нэрлэгдэһэн юм. Урдандаа эндэ энээн тойрон дайдын отогууд, аймагууд сугларжа, ехэ найр – эрын гурбан наада дэлгэдэг байһан гэнэ. XIX зуун жэлһээ эхитэй гэжэ буряад аман зохёол, бөө мүргэл шудалдаг эрдэмтэн М. Н. Хангалов бэшэһэн байдаг. Хожомынь, 1990-дэхи онуудаар, түүхын эрдэмэй доктор Д. С. Дугаров оролсожо, М. Н. Хангаловай зүбтэй байһые элирхэйлһэн юм.

 

05.06.2019 Автор: Николай Шабаев оршуулба